Deformations of Singularities by Jan Stevens

By Jan Stevens

These notes take care of deformation concept of advanced analytic singularities and similar gadgets.

The first half treats common concept. The critical suggestion is that of versal deformation
in a number of editions. the speculation is built either in an summary manner and in a concrete approach appropriate for computations.

The moment half offers with extra particular difficulties, especially on curves and surfaces. Smoothings of singularities are the most concern.

Examples are unfold during the textual content.

Show description

Read or Download Deformations of Singularities PDF

Best quantum physics books

Supersymmetry and quantum mechanics

For complex undergraduate and graduate classes in quantum mechanics, this article offers an straight forward description of supersymmetry, a conceptual framework for knowing strength difficulties in quantum mechanics utilizing rules borrowed from quantum box conception. instead of aiming for complete assurance, the authors comprise what they give thought to crucial supersymmetry themes to counterpoint conventional quantum mechanics texts.

Nobel lecture: from weak interactions to gravitation

This lecture is ready my contribution to the evidence of renormalizability of gauge theories. there's after all no completely transparent separation among my contributions and people of my co-laureate 't Hooft, yet i'll restrict myself to a couple short reviews on these guides that hold purely his identify. an in depth evaluate at the topic together with extra specified references to modern paintings are available somewhere else (Veltman, 1992a).

Entanglement, information, and the interpretation of quantum mechanics

This booklet explores the character of quantum entanglement and quantum details and their position within the quantum global. Their kin to a couple of key experiments and notion experiments within the historical past of quantum physics are thought of, as is various interpretations of quantum mechanics which were recommend as a way of knowing the basic nature of microphysics - the routinely accredited area of quantum mechanics - and sometimes, the universe as an entire.

Extra resources for Deformations of Singularities

Example text

Stevens: LNM 1811, pp. 45–53, 2003. c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003 × Ë Ô ¨ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ê ² Ý Ë Ì Ò ÓÖ Ú ÖÝ Ð Ø Ò Ø Ö × ÙÒ ÕÙ Ñ Ò Ø Ö Ñ ÓÑÑÙØ Ø Ú ² Ý Ö × Ö Ø Ö × Ø ÓÚ Ö Ë Ì × Ø ¬Ò Ø ÓÒº ÓÖ Ò Ó Ø Û Ó× Ó Ø× Ð ÓÚ Ö ¸ Û Á × ÒÓ ØÓ ¸Ø Ò × Ò ¸ Ò ÑÓÖÔ ×Ñ× Ê Ê × Ö × Ò Ø ¬ Ö ´ µ × Ø ×Ù Ø ÓÖÝ Ó ¸ Ð Ø ÑÓÖÔ ×Ñ× Ð ÓÚ Ö Ê º × Ø Ø ÓÖݸ Û Ó× Ó Ø× Ö Ø ÑÓÖÔ ×Ñ× Ö ÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ñ× ¼ ² Ý Ê Ö Ö × ÊÑÖ º Ì ¬Ö ´ µ × ÖÓÙÔÓ Ò Ø Ù×Ù Ð × Ò× ¸ Ø ÓÖÝ Ò ÐÐ ÑÓÖÔ ×Ñ× Ö ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ׺ Ê Ñ Ö º ÓÖ ¬Ü ¹ Ð Ö ¼ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÙÔÓ ×¸ ¼ ÓÖ Ò ØÓ Ø ¬Ò Ø ÓÒ ÓÚ ¸ × Ó Ø× ØÖ ÔÐ × ´ µ¸ ÓÒ× ×Ø Ò Ó ­ Ø ¹ Ð Ö ¸ Ò Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÑÊ ÑÓÖÔ ×Ñ ¼º ´ µ ´ µ ÓÚ Ö × Ú Ò Ý Ò ¹ Ð Ö ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ªÊ ¸ ×Ù Ø Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ö Ñ ÓÑÑÙØ × ªÊ ª ªË ² º Ê Û Ê Ê Ê Ë Ê Ë Ë Ë ¼ ÙØ Ø × × Ü ØÐÝ Û Ø Û ¬Ò ØÓ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¼ º Ä Ø ´ µ Ø × Ø Ó ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ò ´ µº Ì Ò ´Ë Ø×µÝ ´ µ × ÙÒ ØÓÖ Ò Ò ØÙÖ Ð Û Ýº Ë Ñ Ð ÖÐݸ ´ µ × Ø × Ø Ó ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ò ´ µº ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ×Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÙÒ ØÓÖ¸ × Ø × ¼ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ý Ì × × ÒÓØ Ø Ôº ½ º Ø ÓÖÝ Ó ÐÐ × Ø׸ ÙØ Ó × Ø× Ò ÖØ Ò ÙÒ Ú Ö× ¸ × Ë Á¸ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó Ø Ò ÒØÖÓ Ù Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ º ÓÖ ÑÓ×Ø ÔÙÖÔÓ× × Ø × ¬Ò Ø ÓÒ ×ÙÆ ×º Ù× Ó Ø× ÑÔÓÖØ Ò ¸ Û Ú Ø Ö ÜÔÐ ØÐݺ Ä Ø ¼ Ò Ò ÐÝØ Ð Ö ¸ ÓÖ ÓÒ× Ö Ù ÐÐÝ × Ò ÙÐ Ö ØÝ ´ ¼ ¼µº ÁÒ Ø Ð ×Ø × Ø × ÑÓÖ Ò ØÙÖ Ð ØÓ ÐÓÓ Ø Ø ÙÒ ØÓÖ ÓÒ Ø Ø ÓÖÝ ´ Òµ Ó ÖÑ× Ó Ò ÐÝØ ×Ô ×º Ì ÙÒ ØÓÖ Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¼ × ´Û Ø ×Ð ØÐÝ × ÑÔÐ ¬ ÒÓØ Ø ÓÒµ Ø ÙÒ ØÓÖ Òµ ´Ë Ø×µ ¼ ´ Á×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¼ ÓÚ Ö ¼´ µ Ý Ù× Ó ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø ÙÒ ØÓÖ ¼ × Ð×Ó Ù× ´Ë Ø×µ ¼ ´ Ò Ð µ Á×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¼ ÓÚ Ö ¼´ µ Ê ØÙÖÒ Ò ØÓ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÙÔÓ ¸ Û Ö Ñ Ö Ø Ø Ø ¬ Ö ´ µ ¼ ÓÒØ Ò× ÓÒÐÝ ÓÒ ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× ÑÓÖ Ò Ö ÐÐݸ Û Û ÐÐ ÐÛ Ý× ××ÙÑ Ø ÓÖÝ Ò Û ÀÓÑ Ö ´ µ ´ µ ÓÒ× ×Ø× Ó Ü ØÐÝ ÓÒ Ø Ø Ö´ µ × Ð Ñ ÒØ ÓÖ ÒÝ ØÛÓ Ó Ø× Ò º ¬Ò Ø ÓÒº Ä Ø Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Ò Ð µº Ò Ó Ø ¾ ´ µ × Ú Ö× Ð¸ Ø × Ø ×¬ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ø Ö¼ Ì Ì Ê Ê Ë Ä ÑÓÖÔ ¼×Ñ ÑÓÖÔ ×Ñ Ò Û Ø ¼ ×ÙÖ Ø Ú º¼ Ì Ò Ú ÖÝ Ò Ð Ø ØÓ ÑÓÖÔ ×Ñ ¸ ×Ù Ø Ø µ ´ µº Ø × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð¸ Ø Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ × × Ø ×¬ ÓÖ ÖØ Ò Ò ¼ º Ì Ó Ø × ´ ÓÖÑ ÐÐݵ × Ñ ¹ÙÒ Ú Ö× Ð¸ Ø × ´ ÓÖÑ ÐÐݵ Ú Ö¹ Ø Ò Ù ÑÓÖÔ ×Ñ ÑË Ñ¾Ë ÑÊ Ñ¾Ê × ÙÒ ÕÙ ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ò º Ï Ð×Ó Ù× Ø Ø ÖÑ Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖ × Ñ ¹ÙÒ Ú Ö× Ðº ¼ Ø× Ð × ÙÒ ÕÙ º × ÙÒ Ú Ö× Ð Ø Ñ Ô Ö Ê × Ö Ö × Ê × Ö ´ Ì Ó Ð Ö× × Ð¸ Ò Ý ¼ Ò ÐÐÝ Ê Ñ Ö º Ì ØÖ ØÑ ÒØ Ò Ë Ð½ Ò ÓØ Ö ×ÓÙÖ × × ×Ð ØÐÝ ÑÓÖ Ò Ö Ð¸ Ò Ø × Ò× Ø Ø Ø × Ø ÓÖÝ × Ø Ø Ó Ð Ö × ÓÚ Ö ¬Ü × ÖÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ñ Ò Ú Ö× Ð ØÝ Ø Ò ÒÚÓÐÚ × ÑË ´Ñ£ · Ñ¾Ë µº Ì × × Ø ÑÓ×Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ò ¸ ÓØ ÖÛ × ÓÒ × Ù×Ø Ø ÜØÖ Ò Ø ÒÓØ Ø ÓÒº ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ø × ×ÓÙÖ × Ð Û Ø Ø Ð Ö × ÐØ Óѹ ÔÐ Ø ÆÓ Ø Ö Ò ÐÓ Ð Ö Ò Û Ø Ö × Ù ¬ Ð Ò Ð Ø £ Ø Ø ÓÖÝ Ó ÖØ Ò Ò ÐÓ Ð ¹ Ð Ö × Û Ø Ø × Ñ Ö × Ù ¬ Ð º Ì Ø ÓÖÝ £ × ÙÐÐ ×Ù Ø ÓÖÝ Ó Ø Ø ÓÖÝ £ Ó ÓÑÔÐ Ø ÆÓ Ø Ö Ò ÐÓ Ð ¹ Ð Ö × Û Ø Ø Ö × Ù ¬ Ð º Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö £ ÜØ Ò × ØÓ ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö £ ¸ Ý ÔÙØØ Ò ´ µ Ð Ñ ´ ÑÖ µ¸ Ò ÓÖ ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö £ ÓÒ Ó Ø Ò× ÙÒ ØÓÖ º Ç Ø× Ó Ö ÐÐ ÓÖÑ Ð Ó Ø׺ Ì ¬Ò Ø ÓÒ× Ó Ú Ö× Ð Ò ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð ÜØ Ò Ò Ò Ó Ú ÓÙ× Û Ý ØÓ Ø × ÖÓÙÔÓ ×º ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ö Ò ¬Ò × ­ Ø ÑÓÖÔ ×Ñ׺ × Ö Ö × Ê Ë ¼ Ö Ö Ë × ¼ Ö Ë Ê £ Ë £ £ £ £ Ê Ê ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ê Ñ Ö º ÁÒ Ø Ð Ø Ö ØÙÖ ÓÒ Ó Ø Ò ¬Ò × ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð Øݸ Û Ö ÕÙ Ö × ÓÒÐÝ Ø Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ª ¸ ÓÖ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ × Ú ÖÝ ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ò Ù ÖÓÑ Ú Ö× Ð ÓÒ º ËÙ ¬Ò Ø ÓÒ × ÒÓØ ×ØÖÓÒ ÒÓÙ ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ø Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ø ÔÖÓ Ù Ø Ó Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÒ Û Ø ØÖ Ú Ð ØÓÖº × Ü ÑÔÐ Ó Ú Ö× Ð³ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ø × Û × Ò× ¸ Û × ÒÓØ Ú Ö× Ð¸ ÓÒ Ò Ø Ø ÙÒ ÓÒ Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ø ÒÝ ÓØ Ö ÓÖÑ Ø ÓÒº Ï Ò Ø Ò Ò Ù ÖÓÑ Ø Ú Ö× Ð Ô Öغ Ì ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð Ó Ø× Ò Ú Ò Ø Ö ×Ø Ô× ½º Ü ×Ø Ò Ó ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð¸ ÓÖÑ Ð Ó Ø Ð Ñ Ñ ÓÚ Ö ÓÑÔÐ Ø ÐÓ Ð Ð Ñ Ñ º Ö Ø Ö ÓÖ Ø × Ö Ú Ò Ý Ø Ë Ð ×× Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ׸ ÖÒ × Ù×× ÐÓÛº ¾º Ì ÓÖÑ Ð Ó Ø Ð Ñ Ñ Ò ´ µ × ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ò Ó Ø Ò ´ µº ÇÒ × ÓÛ× Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò ¾ ´ µ¸ Û Ò Ù × Ð Ñ Ñ º Ý ×ÓÑ Ú Ö ÒØ Ó ÖØ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ ÓÒ ¬Ò × Ò Ò ÐÝØ Ð Ö Ò Ò Ò ÐÝØ Ó Ø ¾ ´ µ¸ Û × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ðº Ì × Ö Ö ÐÐÝ ØÛÓ ×Ø Ô׸ ÓÖÑÙÐ Ø Ò ÓÒ ¸ Ù× ×ÓÑ Ø Ñ × Ò Ò Ö ØÐÝ ÓÙÒ ÖÓÑ Ø Ö ×ÙÐØ Ó Ø ¬Ö×Ø Ô Öظ × Ò Ö Ù ÖØ³× ÔÖÓÓ Ó Ø Ü ×Ø Ò Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÓÖ ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × ´ º Ôº µº ¿º Ì Ò ÐÝØ ¸ ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð Ó Ø ¾ ´ µ × Ú Ö× Ðº ÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ ¸ ÙÒ Ö Û ÓÖÑ Ð Ú Ö× Ð ØÝ ÐÖ Ý ÑÔÐ × Ú Ö× Ð Øݸ × ½¸ Ë Øº ¿ º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ× Ö × Ø ×¬ ÓÖ ÑÓ×Ø ÒÓÛÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ ¹ Ð Ñ׸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü ×Ô ×¸ Ó ×Ó¹ Ð Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×¸ Ó Ó Ö ÒØ ÑÓ ÙР׸ Ò Ó ÔÖ Ò Ô Ð ÙÒ Ð × ÓÒ Óѹ Ô Ø ÓÑÔÐ Ü ×Ô ×º Ü ÑÔÐ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ü ÑÔÐ ×Ø Ô ¿ ÒÒÓØ ÓÒ Ø × ×Ð Ø ÑÓ ¬ Ø ÓÒ Ó Ò Ü ÑÔÐ Ù ØÓ Ù Û ØÞº ÓÒ× Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¿ · ¿ ·½ ×ÑÓÓØ ÆÒ ÙÖÚ ØÓ ×Ô ¬ ¸ Ø ¼º Ú ÖÝ ÓÖÑ Ø ÓÒ ½ ÓÚ Ö Þ ÖÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð × × ØÖ Ú Ð ´ ¼ Ù× × ×ÑÓÓØ µ¸ ×Ó ¼ × Ò Ò ÐÝØ ¸ Ú Ò Ð Ö ¸ ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð Ó Øº Æ Ú ÖØ Ð ×× Ø ÓÒ ¹Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ ÐÝ ¿ · ¿·½· × ÒÓÒ¹ØÖ Ú Ð ´ Ø × Ø À ×× ÒÓÖÑ Ð ÓÖÑ ÓÖ Ù ÙÖÚ × Ò ÆÒ ÓÓÖ ¹ Ò Ø ×¸ Û Ø Ø ÑÓ ÙÐ Ö Ô Ö Ñ Ø Öµº Ï ¬Ö×Ø × ÓÛ Ø Ø Ø Ñ ÐÝ × ØÖ Ú Ð ÑÓ ÙÐÓ ´ ¾ µº ÓÒ× Ö Ø Ð Ñ ÒØ ¾ ¼ ´ µ ÁÑ ¼ ´ ¾ µº Ï Ø ÖÑ Ò ¸ ¸ Ò ¸ ×Ù Ø Ø ¿ ¾ · ¿ ¾ · ´½ · ¿ · ¿ µ Ï ÒØ ¸ ½¿¾¸ Ò ½ ¿ ¾º Ì Ò ¡ ´½ µ ´ · ¿½ ¾ µ¿ · ´ · ½¿ ¾ µ¿ · ½ · ´ · ½¿ ¾ µ´ · ¿½ ¾ µ ½ · ¿ · ¿ ´ÑÓ ¾ µ Ö × × Ë Ë × Ë Ë × Ë × Ë × Ë × × Ë Ë Ü Ý Ì Ü ÜÝ À Æ À Ü Ü Ü Ý ÜÝ ¢ Ý ÜÝ ÜÝ Ý Ü Ü Ý Ý Ý ÜÝ ÜÝ ÜÝ Ü Ü Ý Ü Ý Ý ÜÝ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ì × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð×Ó × ÓÛ× Û Ø ØÓ Ó Ò Ò Ö Ð ÔÙØ ¸ Ò ¬Ò ´ ÓÖÑ Ðµ ÔÓÛ Ö × Ö × ´ µ Ò ´ µ¸ Û Ø ´¼µ ´¼µ ½¸ ×Ù Ø Ø Ø ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ ´ µ ´ µ ØÖ Ú Ð × × Ø Ñ ÐÝ ´ ¿ ¿ · ¿ ¿ · ½ · ¾µ ¿ · ¿ · ½ Ì × Ð × ØÓ Ø ØÛÓ ÕÙ Ø ÓÒ× ¿ ½¸ ´½ · ¾ µ ½¸ ÖÓÑ Û Û Ø ¡¿ ¡¾ ´ µ ´ µ ½ ¼ Ì ÙÒ Ø ÓÒ × Ø ÒÚ Ö× Ó Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ ½ ¾ Ò Ø Ò ÓÙÖ ÓÓ Ó ´ µ ´½ ¼µ¸ Ò × × ×Ù Ò Ò ÐÝØ ÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ¬¹ Ò Ø Ö Ù× Ó ÓÒÚ Ö Ò º Ì Ö ÓÖ Ø ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÓÚ ÓÒÚ Ö ÓÖ ¸ ×Ó Ø Ö × ÒÓ Ú ÐÙ Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Û Ø ÓÒÚ Ö¹ Ò ÓÒ Ø Û ÓÐ ÆÒ ÔÐ Ò º Ü ÑÔÐ Ø Ð Ö × º ÇÒ ÒÒÓØ ÜÔ Ø Ø Ü ×Ø Ò Ó Ò ÆÒ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÆÒ × Ñ × Û Ø ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×º ÁÒ×Ø ÓÒ × ØÓ ÛÓÖ Û Ø Ø Ð Ò ÓÙÖ ÓÓ × Ó Ø × Ò ÙÐ Ö ÐÓ Ù× Ø × ÖÒ Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ø Ò× Ð × Ø ÓÒ Ó ¹ Ð Ö Ó ¬Ò Ø ØÝÔ º Ý Ö ×ÙÐØ Ó Ð Ð ¸ Ð Ö Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × Ò Ø × × Ò× Ü ×غ ÓÖ ÑÓÖ Ø Ð׸ × ÖØ¿¸ ÃÈÊ º ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÔÖÓÔ Ö × Ñ × Ø Ò ÔÔ Ò Ø Ø Ò Ð Ö Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó × ÒÓØ Ü ×Ø Ò Ð Ö ¿ ×ÙÖ ÓÚ Ö ×¸ ÓÒ× Ö × ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ ¸ Ò ´ Ò ÐÝØ µ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Û Ø ×ÑÓÓØ × ×Ô Ó Ñ Ò× ÓÒ ¾¼¸ ÙØ Ð Ö ¿ ×ÙÖ × ÓÖÑ ÓÒÐÝ ½ Ñ Ò¹ × ÓÒ Ð Ñ Ð ×º Ï ÒÓÛ ÓÑ ØÓ Ë Ð ×× Ò Ö³× ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ä Ø Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Ò Ð µ Ò ÒÓØ Ð×Ó Ý Ø Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø ÙÐÐ ×Ù Ø ÓÖÝ Ó ÖØ Ò Ò Ð Ö ×º ¬Ò Ø ÓÒº ×ÙÖ Ø ÓÒ ¼ Ò × ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒ¸ ´ Ö µ¾ ¼ ¼ Ò Ö ¸ º º¸ ÓÖ ×ÓÑ ¾ Û Ø ¾ ¼ Ø × ÕÙ Ò ¼ ¡Ø ¼ ¨ ¼ × Ü Øº ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µº Ä Ø ¼ Ò ¼¼ ÑÓÖÔ ×Ñ× Ò ¸ Ð Ø ¾ ´ µ ¼ ¼¼ µ Ò ÓÒ× Ö Ø ÒÓÒ Ð Ñ Ô Ö ´ ¼ ¢Ê ¼¼ µ Ö ´ µ ¢ Ö ´Êµ Ö ´ ´ µ Ø × Ñ Ô × ×ÙÖ Ø ÓÒ ¼¼ × ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒº ´µ Ø × ØÚ Ò ¼¼ º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ Ø ÙÒ ØÓÖ Ø × ÑÔÐ Ý Ø ÓÐÐÓÛ¹ Ò ×ØÖÓÒ Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ¸ Û × × Ø ×¬ Ò Ñ ÒÝ ÔÔÐ Ø ÓÒ× Ø ³ Ø Ü ³ Ø Ü Ý Ü³ ݳ Ý ³ س Ü ³ ³ Ø ÜÝ ³ Ý Ø³ Ø ³ Ø ³ Ø Þ Þ Þ Ø Ã ÜÝ Ã Ã Ã ¨ Ê ¨ Ê Ø ¨ Ê Ø Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ö Ê Ê Ê Ê ¼ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½¼ µº ÁÒ Ø × ØÙ Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ Ø Ñ Ô ´ ¼ ¢Ê ¼¼ µ Ö ´ ¼ µ ¢ Ö ´Êµ Ö ´ ¼¼ µ × Ò ÕÙ Ú Ð Ò Ó Ø ÓÖ ×º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ × Ø ¬ Ö ÔÖÓ Ù Ø Ó Ø ÓÖ ×¸ Û × ØÓ ÒØ ÖÔÖ Ø Ò Ø ÓÖÖ Ø × Ò× ´× Ê Ñ½¸ ¾º µ¸ ×Ó Û Ú Ø Ð ×× Ò ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Û Ø Ø ØÙ ÐÐÝ Ñ Ò× Ê Ñ½¸ ¾º ÓÒ Ø¼ ÓÒ ´Ë½¼µº Ä ¼Ø ¼¼ ¼¼ ×Ñ ÐÐ ×ÙÖ¼¼ Ø ÓÒ¸ Ò ÓÒ× Ö ¼ ¾ ´¼¼ µº ÓÖ ´ µ ¾ Ö´ µ Ò ´ µ ¾ Ö ´ µ Ø ¬ Ö ÔÖÓ Ù Ø ´ ¢Ö µ ¾ Ö ´ ¼ ¢Ê ¼¼ µ Ü ×Ø׺ Ê Ñ Ö º ÙÒ ØÓÖ × Ø × Ý Ò ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ × Ð×Ó ÐÐ × Ñ ¹ ÓÑÓ Ò ÓÙ׸ Û Ð Ø Ò Ñ ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ö Ö× ØÓ ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½¼ µº Ì ÓÒ Ø ÓÒ× ´Ë½µ´ µ Ò ´Ë½µ´ µ Ö ÐÐ ´À½µ Ò ´À¾µ Ò Ë Ð½ ¸ ÖÓÑ ÙÐи Û × Ë Ð ×¹ × Ò Ö³× Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÓÖ ÓÖÑ ÐÐÝ Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ð Ó Øº Á ÓÐÐÓÛ Ö ´ÕÙ ÒÓØ Ø ÓÒµ Öؽ ¸ Û ÒØÖÓ Ù Ò Ö Ð × Ë Ð ×× Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ׸ ÓÖ Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ × ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ Ó ÆÓ Ø Ö Ò ¹ Ð Ö × º Ð×Ó ½¸ Ð ÓÖ Ø Ù Ð ÓÖÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ¬ Ö ÖÓÙÔÓ × ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Òµ Ó Ò ÐÝØ ×Ô ×º Ê Ñ Ö º Ý ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ ÓÒ Ø× Ò ØÙÖ Ð Ú ØÓÖ£ ×Ô ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ Ö ´ µ ÓÖ ¾ ´ µ Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Û Ø ¾ ÓÑ × ÖÓÑ Ø ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ¸Û ÒÙ × Ò Ø ÓÒ £ ´ µ ´ µ¸ Ò Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ Ø Ñ Ô ¢ ¸ Ú Ò Ý´ · · µ ´ ´ · µ µº Ì Ö ÓÖ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ Ø ÓÒ Ñ × × Ò× ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë¾µº Ä Ø ¾ ´ µº Ì Ò Ñ Ö ´ µ ½º ÄØ Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ¸ Û × Ø ×¬ × Ø ÓÒ Ø ÓÒ× ´Ë½µ Ò ´Ë¾µº ÓÖ Ú ÖÝ ¾ ´ µ ÓÖÑ Ð Ñ Ò Ú Ö× Ð Ó Ø Ò Ü ×Ø׺ Ì × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ì ÓÖ Ñ ´Ë Ð ×× Ò Öµº Ä Ø ´Ë Ø×µ ÙÒ ØÓÖ¸ ÓÖ Û ´ µ Ö Ê Ê Ê Ö Ö Ö Ê Ê Ê Ê Ê Ö Ö Ö Ê Ê Ö Ö Ê £ Ö Ö Ö ÓÒ× ×Ø× Ó ÓÒ Ð Ñ Òغ ÓÖÑ ÐÐÝ Ñ Ò Ú Ö× Ð Ó Ø Ü ×Ø× Ò ÓÒÐÝ × Ø ×¬ × ´Ë½µ Ò ´Ë¾µº ÈÖÓÓ º Ì Ò ×× ØÝ × ×Ý ØÓ × ¸ Û ÓÒÐÝ Ú Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº Ä Ø × × ´ ½ ¸ º º º ¸ µº Ï ÓÒ×ØÖÙ Ø × Ð Ñ Ø Ó Ñ ´ µ ¸ Ò Ø ×Ù ×× Ú ÕÙÓØ ÒØ× Ó Ø ÓÖÑ Ð ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ºÏ ½ Ø ÖÑ Ò Ò Ù Ø Ú ÐÝ Ñ Ò Ñ ¾ ´ Ñ µ¸ Û × Ø ×¬ × Ø Ñ¸ Ò Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ÐÐ ÖØ Ò Ò Ö Ò × ¼ Û Ø ÑÑÊ ·½ ¼º ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ ¸ Ò Ð Ø ½ ¾ ´ ½ µ Ø Ð Ñ Òظ ÈÙØ ½ Ѿ ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ ½ ¢ ¡ ¡ ¡ ¢ º Ä Ø Ñ ¾ ´ Ñ µ ÓÒ×ØÖÙ Ø º Ì × Ø Ó Ð× Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø ÑÈ Ñ Ò Ð Ø ØÓ Ò Ó Ø Ò ´ µ¸ × ÐÓ× Ñ¸ Ò Ø Ø Ñ ÙÒ Ö ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ò Ö ×Ù Ð׸ Û Ò¸ Ý ÒÐ Ö Ò Û Ø ÓÙØ Ë È Ë È Â × Â Ë Â ¼ × È Ì Ë × Ê Ë Ì Ë Â Â × Â Ã È Â Â ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ½ Ò Ò ¸ ××ÙÑ Ø Ø · ¢È ÂÑ ´ µ¸ Ñ × ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ Ú × Ð Ø ØÓ ´ µº Ä Ø Ñ·½ Ø Ñ Ò Ñ Ð Ð Ñ Òظ ÔÙØ Ñ·½ ÓÖ Ñ·½ ¾ ´ Ñ·½ µ ÒÝ Ð Ø Ó Ñ º Ñ·½ Ò Ø Ï Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø ÓÖÑ Ð Ó Ø Ð Ñ Ñ × Ø ×¬ × Ø Ð Ø Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ÖØ Ò Ò Ð Ö × Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ð Ò Ø Ø ×ÙÆ × ØÓ ÓÒ× Ö ×Ñ ÐÐ ×ÙÖ Ø ÓÒ ¼ ÐØ ¾ ¼ Ò Ð Ñ ÒØ Û Ø ÑÊ ¼º Ä Ø ¼ Ð ¼ ÓÚ Ö º ÁØ ×ÙÆ × ØÓ ÓÑÔÐ Ø Ø ØÓÔ Ð Ò Ó Ú ÖÝ Ö Ñ Â Ã Â Ã È Ë È Â Â Â È Ã Â È Ã È Â Ã Â Ë × × × Ê Ê Ê Ø Ê ¼Ø Ö Ö Ê ×Ñ·½ Ã Ö Ý ¼ Ý ¼ Ò × Ø ¼ ´¼ µ¸ Ø Ò Ñ ¼ ¼ Ñ ¼ ¼ ¬Ò Ѽ Ñ ¢Ê Ñ Ò ÑËÑ ¼ ¼ ¼ ¼º ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½µ´ µ Ú × Ò Ó Ø Ñ ¾ ´ Ñ µ¸ Ñ ÔÔ Ò ØÓ Ò Ñ º × × ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ¸ Ø Ñ Ô Ò Ð Ø ØÓ Ñ Ô Ñ ¼Ñ º ÓÒ× Ö Ø ÖÑ Ô ¼ ¼ Û Ñ ×Ñ Ë Ë Ê Ö Ù Ø Ë × È È Ù Ë Ë Ë ¼ Ö È Ù × Ë Ë È Ë Ý Ê ÝÕ Ý Ñ Ì Ö Ö ÒÓÛ ØÛÓ ÔÓ×× Ð Ø × Ø Ö Ø Ñ Ô × ×ÙÖ Ø Ú ¸ Ò Û × Ñ·½ Ö Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ñ·½ ´ Ù× Ð Ø ¼Ñ Ü ×Ø×µ¸ Ò ØÓÖ × × ÓÚ Ö Ñ·½ ¸ ÓÖ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ Ñ Ô× ´ µ ×ÓÑÓÖÔ ÐÐÝ ÓÒØÓ Ñ ´ ÓÖ Ñ Ò× ÓÒ Ö ×ÓÒ×µ¸ Ò Ø × Ñ Ô Ò ÒÚ ÖØ º ÁÒ ÓØ × × Ø Ö ¼ × Ñ Ô Ñ·½ Ø Ø ¼ Ò ¼¼ ´ Æ µ£ Ñ·½ Ú Ø × Ñ Ñ ×Ù Ñ º ÙØ Ø Ò Û Ö ÓÒ ¸ Ù× ´ µ Ø× ØÖ Ò× Ø Ú ÐÝ ÓÒ Ø ¬ Ö ÓÚ Ö º ÓÖ Ø × Û Ö Ñ Ö Ø Ø ¼ ¢Ê ¼ × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ¼ ¢ ÙÒ Ö Ø Ñ Ô ´ µ ´ ·´ µµ¸ Ò Ý ´Ë½µ´ µ Ò ´Ë½µ´ µ Û Ú ×ÙÖ Ø ÓÒ ´ ¼ µ ¢ ´ µ ´ ¼ ¢ µ ´ ¼ ¢Ê ¼ µ ´ ¼ µ ¢ ´Êµ ´ ¼ µ ÙØ ×ØÖÓÒ Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ø Ø ÙÒ Ú Ö× Ð Ñ ÐÝ Ü ×Ø׺ Ì Ò Ø Ö × × ¹ ÖÒ Ò Ø ÙÒ ØÓÖ × Ø ×¬ × ´ µ ÀÓÑ´ µ Ë ´ µº Ï Ò Ø × Ð ×Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÐ × ÓÖ ÖØ Ò Ò Ø ÙÒ ØÓÖ × ÐÐ ÔÖÓ¹Ö ÔÖ × ÒØ Ð º ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ × Ø Ø ´Ë½µ Ò ´Ë¾µ¸ ÓÖ ´À½µß´À¿µ¸ ÓÐ ØÓ Ø Ö Û Ø Ø ÓÙÖØ Ë Ð ×× Ò Ö ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒ ¼ Ø ÓÒ ´À µº ¼ ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒ ¼ ÓÒ × ´ ¼ ¢Ê ¼ µ ´ µ ¢ ´Êµ ´ µº ËÑ·½ Ë Ê Û Â Û Â Ë Ú Ë × Õ Ë Ö Û Û È Ö Ô Ë Ú × Ö Ö Ê Ü Ý Ü Ü Ê Ý Ê Ê Ü Ê Ê Ê Ë Ê Ë Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê ÓÖ Ñº Ì ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÙÔÓ × ÓÑÓ Ò ÓÙ׺ ÓÖ ×ÓÐ Ø × Ò¹ ÙÐ Ö Ø × ÓÖÑ Ð Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ü ×غ Ì ¾ ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÈÖÓÓ º Ï ÓÒ Ø ÓÒ ´Ë½¼ µº × Û Ù× Ø ¨ Ð ØØ Ö× Ò ØÓ × Ö ¼¼ ÙÒ Ø ÓÒ× Ò Ö Ð Ø ÓÒ׸ Û ÓÒ× Ö Ö Ò × ¼ ¼¼ ¸ Û Ø ¼¼ ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒº Ï ÛÖ Ø Ø Ð Ñ ÒØ× Ó × · ¸ ×Ó ´ · µ º Ì Ò ¼ ¢ ¼¼ ´ ¼ ´ ¼µ · µ ¼ ¾ ¾ × Ò ÙÐ Ö ØÝ ¼¼ ÓÚ Ö ¼¼ × Ú Ò Ý ÕÙ Ø ÓÒ× Ó Ø ÓÖÑ ´ µ · ¼¼ ´ µ¸ Ò Ö Ð Ø ÓÒ× ´ µ · ¼¼ ´ µ¸ ×Ù Ø Ø ¼ ´ ´ µ ´ µµ ¡ · ´ µ ´ µ ´ ´ µ ´ µµ · ´ ¼µ ¼¼ ´ µ · ¼¼ ´ µ ´ ¼µ Ò ¼¼ º ÓÒ× Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ ¼ ÓÚ Ö ¼ ¸ Ñ ÔÔ Ò ØÓ Ç ª ÙÒ Ö ¼ Ñ Ô Ò Ù ÖÓÑ º Í× Ò Ò ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó Û Ñ Ý ××ÙÑ Ø Ø × Ú Ò Ý ÔÔÐÝ Ò ØÓ Ø Ó Æ ÒØ׺ Ì Ñ × Ó Ø Ò Ö ØÓÖ× Ó Ø Ð Ó ¼ Ö ÜÔÖ ×× Ð Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ¸ ¼ Ñ º ËÓ Û Ñ Ý Ò Ó Ò Û Ø Ø Ñ Û Ò Ö Ù ØÓ Ñ ¼ ¼ ¼ ¼ ××ÙÑ Ø Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ × Ø × Ý ´ ´ µµ ´ ´ ¼ µµ¸ Ò ¼ ¼ ¼ Ð Û × ÓÖ Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ´ ´ µµ ´ ´ µµº Ï ÒÓÛ ¬Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ¼ ¢ ¼¼ Ý Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ¼ ¼ ¡ ´ µ ´ ´ ¼ µµ · ¼¼ ´ µ ¡ Ö Ð Ø ÓÒ Ñ ØÖ Ü × Ø Ò ¼ ´ ¼ µ ´ ´ ¼ µµ · ¼¼ ´ µ º ½ Ó ¬Ö×Ø ÓÖ Ö Ò¬Ò Ø × Ñ Ð µ × Ø ×Ô Ì Ú ØÓÖ ×Ô ¼´ ¼ ÓÖÑ Ø ÓÒ׸ Ò Û Ú × Ò Ø Ø Ø × × ¬Ò Ø Ñ Ò× ÓÒ Ð ÓÖ ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø ×º ÙØ Ê Ø ¨ Ø Ø Ü Ê Ü Ü Ø Ü ØÊ Ø Ü Ü Ê Ü Ê Ü Ü Ê Ü Ü Ê Ü Ü Ê Ü Ü ¼¼ Ü Ü Ü ¨ Ü ¼ Ü Ê Ü ¨ Ê Ü ¨ Ü Ê Ü Ü Ü ¨ Ü Ø Ê Ü ¨ Ü Ø Ü Ì ÇÔ ÒÒ ×× Ó Ú Ö× Ð ØÝ º ÓÒ× Ö ­ Ø ÓÐÓÑÓÖÔ Ñ Ô ¸ ×Ù Ø Ø Ø Ö Ø Ð ×Ô Ó × ¬Ò Ø ÓÚ Ö º ÇÔ ÒÒ ×× Ó Ú Ö× Ð ØÝ × Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø Ø × Ø Ó ÔÓ ÒØ× ¾ ¸ ×Ù Ø Ø ´ × µ ´ µ × Ú Ö¹ × Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÑ ´ × × µ ´ µ¸ × Ö × ÓÔ Òº ÓÖ ÖÑ ´ ¼µ ´ ¼µ Ø × ÔÔÐ × ÓÖ ×Ù Ø Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ø Ú º Ì Ü ×Ø Ò ÔÖÓÓ Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Û Ø ÓÙ Ý³× Ò ¹ Ò ÐÝØ Ñ Ø Ó × ÈÓ Ð×Ó × ÓÛ× Ø × ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø × × Ð×Ó ØÖÙ ÓÖ ÓØ Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ׸ Ò ÓÒØÖ ×Ø Û Ø Ø ÔÓÛ Ö × Ö × Ñ Ø Ó º ÖØ Ò × ÕÙ Ø Ò Ö ÐÐÝ × ÓÛÒ Ø Ø ´ ÓÖÑ Ðµ Ú Ö× Ð ØÝ × Ò ÓÔ Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ÓÖ ×ÙÆ ÒØÐÝ Ò ³ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ× Ò Ð Ö ÓÑ ØÖÝ Öؽ º Ò Ò Ö × ÜØ Ò Ø × Ö ×ÙÐØ× ØÓ Ø Ò ÐÝØ × ½ ÓÖ ×ÓÑ Û Ø × ÑÔÐ Ö ÔÖÓÓ × Ð º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÓÖÑÙÐ Ø Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ׸ ÓÒ × ØÓ ÓÒ× Ö ÑÓÖ ÐÓ Ð Ó Ø× Ø × Ð × ØÓ Ó¬ Ö Ø ÓÖ × ÓÚ Ö Ø Ø ÓÖÝ ´ Òµ Ó Ò ÐÝØ ×Ô ×¸ ÓÖ Ø ÓÖÝ Ó × Ñ ×¸ ÐÐÙ ØÓ ÓÚ º Ì Ò ÓÒ ¬Ò × ×ÓÑ ÑÓÖ ÓÒ Ø ÓÒ׸ Û Á Û ÐÐ ÒÓØ Ú Ö Ø Ý ÒÚÓÐÚ ÙÒ ØÓÖ Ð Ó ×ØÖÙ ¹ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ º ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÓÑÔ Ø ÓÑÔÐ Ü Ñ Ò ÓÐ × Ò Ó ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Ø × Ø Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ × ÔÖÓÚ Ý Ø ÓØ Ò ÒØ ÓÑÔÐ Ü ´× ½¸ È ½¸ È ¿ µº ÓÖ Ø × ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ× ÓÖÑ Ð Ú Ö× Ð ØÝ × Ò ÓÔ Ò ¦ × Ë ¦ Ë Ë Ë ¦ Ë × Ë × ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ¿ ÔÖÓÔ ÖØݺ ÌÓ ÓÒ ÐÙ Ø Ø Ð×Ó Ú Ö× Ð ØÝ × ÓÔ Ò¸ ÓÒ Ò Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ù× ÙÐ Ö Ø Ö ÓÒ Ó Ð ÒÒ Ö ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒ Ð¸ Ë ØÞ ´ º¾µ º ËÙÔÔÓ× Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ ¾ Ó ¼ ¾ ´ µ Ü ×Ø׺ Ì Ò Ð×Ó Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¼ Ü ×Ø× Ò ¸ Ò Ú ÖÝ × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ×¼ Ò × Ú Ö× Ðº × × Ì ÔÖÓÓ Ù× × Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ ¸ Û Ó× ÔÖÓÓ Û Ò ÐÙ ¸ × Ò×ØÖÙ Ø Ú º ÑÓÖÔ ×Ñ Ò ¸ Û Ø Ä ÑÑ Ð¸ Ä ÑÑ ´ º¿µ º Ä Ø Ñ Ò Ú Ö× Ð Ò ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ðº Ì Ò × ÈÖÓÓ º Ý Ú Ö× Ð ØÝ Ó Ø Ö × Ñ¾ Ô Ö × × Ë Ù× Ø ÓÖÑ ÐÐÝ Ö ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ÓÚ Ö º Ö Ê ¸ Ò Ø ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ ÑÊ Ñʾ ¸ Ý ÓÖÑ Ð Ñ Ò Ú Ö× Ð Øݺ ØÚ º Ì « Ö Ò Ò Ñ Ò× ÓÒ × ×ÙÖ Ø Ú ¹ ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ×Ñ ½ Ñ¾É Ñ¾Ë ½º ÖÑ ªÊ Ý Ý ªË ½ ªÊ ½ Ò ÓÑÔÐ Ø ¸ Ò Ò Ù × ¹ ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ¸Û × ×ÙÖ¹ Ø Ú Ý ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº Ì ÓÑÔÓ× Ø ÓÒ× Ò Ö × ×ÙÖ Ø Ú Ò Ó¹ ÑÓÖÔ ×Ñ× ÐÖ Ý ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ׸ ×Ó × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ѻ ÙØ × ÓÖÓÐÐ ÖÝ ÓÒ Ó Ø Ò× Ø Ø Ø × Ö Ò Ó Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ö ÓÒÚ Ö ÒØ ÔÓÛ Ö × Ö × Ö Ò ÓÚ Ö Ø × ×Ô Ó Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ ´ Ø × Ü ×Ø×µº × Ò Ù ×Ø ÒØ ØÝ Ñ Ô ÑÊ ÑÊ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÑÊ Ñ¾Ê ÑË Ñ˾ × Ò ÕÙ Ð× Ñ ´ÑË ÑÊ · Ñ¾Ë µº Ì Ö ¸ Ò Ù Ò Ò ×ÓÑÓÖÔ × × ÓÖÑ ÐÐÝ Ú Ö× Ð¸ Ø ØÓÔ Ð Ò Ó Ø Ö × Ö × × Ë Ò É Ê Ê Ë É É Ë × Ã × × Ë Ö Ö ³ Ë ³ ³ É Ë Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û Ú ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð ÓÖ¹ Ñ Ø ÓÒ Û × Ö Ø ÓÖ Ø Ø ÔÓ ÒØ ¿ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ¸ Û Ø ÐÓ Ð Ö Ò Ç¿ Ѿ¿ º Ï Ø ÓÓÖ Ò Ø × ½ ¸ ¾ Ò ¿ ÓÒ ¿ º Ï Û ÐÐ Ö ÕÙ ÒØÐÝ Ù× ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò ×¸ ÖÙÒÒ Ò ÖÓÑ ½ ØÓ ¿ × Û Ó ÒÓØ ÛÖ Ø Ø × Ö Ò ÜÔÐ ØÐݸ Û Ñ Ø × Û ÐÐ ÔÖ Ø Ò ¸ Ø Ø Ø ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÖÙÒ× ÖÓÑ ½ ØÓ ¸ Ò Ó Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ò¸ Û Ø ÐÓ Ð Ö Ò ÇÒ Ñ¾Òº ÁÒ Ø Ò Ø × Ñ Ý × ÑÔÐ ¬ × Ñ ØØ Ö׸ Ù× Ø ×ØÓÔ× ÝÓÙ Ø Ò × ÓÖØ ÙØ׳¸ Û Ù× Ø Ø Ø Ø Ø Ö Ö ÓÒÐÝ Ø Ö Ò ×¸ ÙØ Ó × ÙÖ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ º Ì × ×Ô Ó Ò × Ò Ó Ø Ò ÖÓÙÒ ½ ¼ Ý Ö Ò Ë Ö Ý Ö¸ Ý ÒÖ ÐÐ Ó ´ ÐØ ÓÙ Ñ ×ÓÑ Ñ ×Ø × Ò Ø × ÑÔÐ ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø × Ó ¿µ Ò Ý Ê Ò Ö Ù Û ØÞº Ì Ñ Ò Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ Ó Ò Ö ØÓÖ× ÓÖ Ø ÐÓ Ø × × Ñ× ØÓ Ò Ûº Òº Ì Ï Ø ÓÓÖ Ò Ø × ¸ º º º ¸ ÓÒ Ð ÒÓ Ò × Ò Ö Ø Ý ½ Ò ¡ ÐÐ Ò·½ ÕÙ Ö Ø ÑÓÒÓÑ Ð× Ò Ø º Ç Ú ÓÙ×ÐÝ Ø ÙÐÐ ×ÝÑÑ ØÖ ÖÓÙÔ ¾ Ø× Ú Ò ÑÓÖ × ØÖÙ ¸ Ø Ð Ò × Ò ¹ ÒÚ Ö Òظ Ò Ý Ò Ö Ð Ò Ø ÓÖÝ Ø Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò Ó× Ò Ò ¹ ÕÙ Ú Ö ÒØ Ê Ñ¾ º Ï Û ÐÐ Ù× Ø Ò ¹ Ø ÓÒ ÓÒÐÝ ÓÒ Ò Ú Ð Ú Ð¸ Ò Ø Ø Û ××ÙÑ Ø Ø Ø × Ø Ó ÐÐ ÓÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ× × ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ò ×º Ì Ò Ü Ò × Ò Ó Ö Ú Ö Ð ¸Û ÒØ ÒÝ Ú ÐÙ ÖÓÑ ½ ØÓ º Ï ÒÓØ Ø Ø Ø Ö Ö ØÛÓ ØÝÔ × Ó ÕÙ Ø ÓÒ ÛØ ¸ Ò ¾ Û ÐÐÓÛ Ò Ð×Ó Ø ÔÓ×× Ð ØÝ ¸ Ø Ò Û Ò ÛÖ Ø ÐÐ ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ø × Û Ýº Ì Ö Ð Ø ÓÒ× Ö ´ µ ´ µ ´ º½µ ÓÒ× Ö Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× · ÖÓÑ Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Û Ò·½Ø¡ Ø Ø ¾ Ѹ ÙØ × × Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ ÓÒ Ø ÓÒ׸ ×Ó Ñ ½ ¾ ´×Ù ØÖ Ø Ñ Ò× ÓÒ× ÓÑ Ò ÖÓÑ ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ×µº Ï Ø ÓÓÖ Ò Ø × ÓÒ ½¸ Ò ÛÖ Ø × ÓÖÑ ÕÙ Ø ÓÒ× · ÁØ × ÙÒ Ö×ØÓÓ Ø Ø º ÌÓ Ø × × ÓÖ ½ Û Ñ Ý Ø ¼¸ ÙØ ØÓ ÚÓ Ò·½ « ¡Ö ÒØ × × Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ׸ Û ÛÓÖ Û Ø Ø ×Ð ØÐÝ Ð Ö Ö ÒÙÑ Ö Ó ¾ Ú Ö Ð ×¸ ÓÖ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Û Ø × × Ó ¼ ´ Ò µº Ì Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ð ÙÐÙ× Û ÐÐ Ú ×ÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø ¸ Ò Û Û ÐÐ ¬Ò ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ Ø ÖÑ ¸ Û × ÕÙ Ö Ø Ò Ø ¸ Û ÐÐ Ü Ü Ü Ò Ü Ü Á Ü Ë Á Ð Ð Ë Ü Ò Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ì Ò Ò Ò Ì Ü Ü Ü Ì Ò J.

33–38, 2003. c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003 À Æ ¿ Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ Ø ÖÑ Ò ÙÔ ØÓ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø Ñº Ì × Ú × Ø Ò · Ü Ü Ø · Ü ´ º¾µ × ¬Ò Ð ÓÖÑ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ï Ø Ø × ÜØÖ Ú Ö Ð ×º ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ ÕÙ Ø ÓÒ× ´ ¾µ Ò × Ò × ÙÒ ÓÐ Ò Ó Ø ÓÖ Ò Ð ÓÒ ×¸ Ò Û Ö × Ò ÓÖ Ø ­ ØØ Ò Ö Ø × × Ø Ñ Ø Ó Ó Ð º Ï Ð Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ´ ½µ · Ü Ü Ð Ü ÜÐ Ü Ð Ð · Ü ÜÐ · Ü Ü Ü · ÑÜ Ñ Ð Ñ Ð Ð Ñ Ð ÜÑ ÐÑ Ð · · · ÐÑ Ð Ð Ð Ð · · Ñ ÜÐ ÜÐ Ü Ñ Ð Ü Ü ÑÜ Ñ Ñ Ð Ð Ð Ð · · Ð Ð Ð Ð Ð Ì Ö Ø Ò × Ó Ø × ÕÙ Ø ÓÒ × Ø Ð ×Ø ÕÙ Ö Ø Ò Ø ´ ÚÒ ÓÙÖ ××ÙÑÔØ ÓÒ ÓÒ Ø µº ÌÓ Ú Ð Ø Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ø × ØÓ Ú Ò × º Ì Ó Æ ÒØ× Ó Ø Ú Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ü Ò Ð Ð Ð · Ï ÒØÖÓ Ù ÓÖ ÐÐ Ú ÐÙ × Ó Ø Ð Ð Ñ Ð Ð Ñ Ð Ð Ð ´ º¿µ ¼ Ð Ñ Ð Ò ×Ø Ñ Ð Ð ¼ Ð Ö Ú Ø ÓÒ Ð Ð Ì ÕÙ Ø ÓÒ× ´ µ Ö Ñ ¼ ÓÖ ¸ Ò ¼º Ï Ö Ñ Ö Ø Ø Ø × ÓÖÑÙÐ × ÒÓØ ×ÝÑÑ ØÖ ÓÐÐÓÛ Ò ÒØ Ø × Ñ · Ñ Ñ · Ñ · Ñ Ð Ð · Ñ Ð Ì Ð ×Ø ´ºµ Ñ Ñ Ð ´ ¿µ ÓÑ × Ò Ò ¸ ÙØ Û ÒÓØ Ø ¼ ¼ ¼ ´ºµ ÒØ ØÝ ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ð Ð Ì Ø ÒØ Ð ØÓ Ø Ú Ò × × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø Ò Ð×Ó × Ò Ý Ö Ø Ò Ü ØÓ Ð Ñ Ò Ø Ø Ð Ð Ð Ð Ð ¼ Ö Ð Ø ÓÒ× Ð×Ó Ø Ø ÖÑ Ø Ø Ø ¾ × ÓÒ ÒØÖ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Û ¬Ö×Ø Ù× ´ Ò Ð ¸ Û ÛÓÖ × ÓÖ Ê Ì Ð È Ð È Ð Ð Ð Ò Ö ¾¸ ÙØ Ø ¿µ Û Ø × Ö Ô Ø ¸ ×Ó Ü ÑÔÐ Ø Ê ¼ · Ð Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ Ñ Ð Ñ ¼ Ð ¼ Ñ Ð Ñ Ð Ñ ¼ · ¿ ÑÐ Ð Ñ ÑÐ ´ºµ È Û Ö ¼ ×Ø Ò × ÓÖ ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ò ÓÚ Ö º Ì Ø ÖÑ× Ó Ø × ÓÒ Ò ÓÙÖØ ×ÙÑ Ö Ø × Ñ ¸ Ü ÔØ Ø Ø Ò Ö ÒØ Ö Ò ¸ Ò Ø Ö ÓÖ Ø Ø ÖÑ× Û Ø Ò Ð¸ Ð Ú Ò Ð Ð µ ´ Ð Ð µ д Ð Ð Ð Ñ Ð Ð Ñ Ñ Á Û Ö ÔÐ Ø Ò Ü Ý ¸ Û Ö Ó Ò × Ø × Ø ÖÑ × Ø Ñ ×× Ò × Ó Ø ¬Ö×Ø Ò Ø Ö ×ÙÑ Ò ´ µº Ì Ö ÓÖ Ð Ñ Ê · ÐÑ Ñ ´ Ð Ñ Ð Ð Ñ Ð Ð µ Ì Ø ÖÑ Ò Ô Ö ÒØ × × Ú Ò × × Ý ´ µ ÓÖ ÓÖ Ø × ØÛÓ Ú ÐÙ × Û Ú × Ò Ð ×ÙÑÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö º ÓÐÐ Ø Ò Ø ÖÑ× Ú × ´ µ ´ µ ¼ Ñ Ð Ê Ì ÓÖ Ñº ÓÒ× ×Ø× Ó ÓÖ ÓÖ ÓÖ ¬Ü Ñ Ò Ñ Ð × Ø Ó Ò Ö ØÓÖ× Ó Ø Ñ Ñ Ñ Ñ ÐÓ Ø × ×Ô Ó Ò Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ ¡ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ØÓ ÓÒ× Ö × ÒÚÓÐÚ Ò Ò·½ Р׸ º º¸ Û ¾ ¡ Ú Ö × Ø ¼º Ï Ø ÓÙØ Ø ×Ò·½ÓÒ Ø ÓÒ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ò·½ Ú Ö Ð ¾ ¡× Ò×·½Ö¡ Òº Ì Ø Ò¡ À Ð ÖØ × Ñ À Ð ÒÙÑ Ò·½Ö¡Ó ÕÙÒ·½Ø¡ÓÒ× × ¾ Ò·½ ¿ ¾ ¾ Ñ Ò× ÓÒ Ó × ¾ ¿ ¾ º ¾ ¸ Û Ö ×Ø ÈÖÓÓ º Ï Ó Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÖÓÑ ´ ¿µ Ò ´ µ Ý Ð Ñ Ò Ø Ò Ø º Ò Ò Ò Ò Ì Ò Ì Ú Ò × Ø Ó ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ö Ø ¸ Ò Ú Û Ó Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ´ µº Ï Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø × ÕÙ Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ö Ð Ò ÖÐÝ Ò Ô Ò Òغ ÓÖ Ø × ÔÙÖÔÓ× Ø ×ÙÆ × ØÓ Ü Ø Ò ÕÙ Ø ÓÒ ÑÓÒÓÑ Ð Ó ÙÖÖ Ò ÓÒÐÝ Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒº Ø ÖÑ Ñ Ñ ÓÑ × ÖÓÑ Ò ÜÔÖ ×× ÓÒ Ñ º ÁÒ Ñ Û Ú Ñ Ñ Ñ Ñ ¸Û Ò Ð× ÓÙØ ÓÒÐÝ ÓÖ º ÓØ ÑÓÒÓÑ Ð× Ø ÖÑ Ò Ñ Ñ Ø ×Ø º ÓÖ Û Ú Ñ Ò Ñ Ò Ø Ð ×Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ø Ø ÖÑ× Ö Ñ ÑÑ Ñ ÑÑ ¸ ×Ó Ø ÑÓÒÓÑ Ð Ñ ÑÑ Ó ÙÖ× Ü ÐÙ× Ú ÐÝ Ò Ñ ¸ Ò Ñ Ñ Ò Ñ º ÏÖ Ø Ò ÓÙØ Ø Ø ÖÑ× ÓÖ Ø Ö Ñ Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ñ ÛØ × ÙÔÔ Ö Ò Ü × ÓÛ× ÑÑ ÑÑ ØÓ Ó ÙÖ ÓÒÐÝ Ò ÑÑ ¸ Ò Ñ ÑÑ Ò Ñ ¸ ÓÖ Ö ØÖ ÖÝ ¸ º Ò ÐÐݸ Û Ú ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø Ö Ð Ò ÖÐÝ Ò Ô Ò Òغ Ï ÐÓÓ ÓÒÐÝ Ø Ø ÑÓÒÓÑ Ð× Û ÒÚÓÐÚ Ø Ö Ò × · Ñ Ñ Ñ ¿ Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ ÁÒ Ó Ø × ÑÓÒÓÑ Ð× Ø Ò Ü × Ø ÓÒÐÝ ÓÒ Ó ÙÖÖ Ò ØÛ ¸ ×Ó Ø Ý ÔÔ Ö ÓÒÐÝ Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ º ¡ ¡ Ì ÒÙÑ Ö Ó ÕÙ Ø ÓÒ× × ´¾ ¿µ Ò¿ · ¿´ ¾µ Ò¾ · ´ ¾µº × ØÓ¡ ¾¸ Ø Ç Ò ¹ÑÓ ÙÐ Ê Ó Ö Ð Ø ÓÒ× × ¹Ú ØÓÖ ×Ô Ó Ñ Ò× ÓÒ ¾ Ò·½ ¿ Û Ø ØÖ Ú Ð ÑÓ ÙÐ ×ØÖÙ ØÙÖ ¸ Ò ÀÓÑ Ò ´Ê Ç Ò µ ÀÓÑ ´Ê Ñ Ñ¾ µ Ú ÖÝ ÙÒ Ø ÓÒ ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ñ Ô× ÒØÓ Ø Ñ Ü Ñ Ð Òи·½¡Ò Ô ÖØ ÖÓÑ Ø Ø Ø Ö Ö ÒÓ ÓÒ Ø ÓÒ׺ Ì ÕÙ Ø ÓÒ× Ó Ò ×Ô Ò ¾ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ù ×Ô º ÙØ Ï Ò ÐÝ× Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ø × ×Ô ÓÒÐÝ Ò Ø × ¿ ÓÖ Û Ú ÐÖ Ý ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ¿ Ú Ö Ð ×¸ Ò Ø × ×Ô × ÐÝ × Ò ÙÐ Öº ÁÒ Ø¸ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó Ø ×Ô × Ò ÓÒØ Ò× Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ Ó ÐÐ Ø ÔÓ ÒØ× Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ Ø ÑÓ×Ø · ½º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒº Ú ÖÝ Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ·½ × ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó Òº Ü ÑÔÐ º Ä Ø Ø ÐÓ ´ ¾ ¾ µº ÁÒØÖÓ Ù Ò Û Ú Ö Ð ¸ ×Ù ¾ ¾ Ø Ø × ÚÒ Ý´ µ¸ Ò Ñ Ò Ó Ú Ö Ð × Ö ÔÐ Ý ¾ ¾ ¾ µº ÆÓÛ º ÒÓÒ Ñ Ò Ñ Ð × Ø Ó Ò Ö ØÓÖ× × ´ ¾ ¾ ¾ µº Ì × Ö Ð × × Ø ÓÑÓ Ò × ØÓ ´ ÓÖ Ò Ð Ð × ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¿ º ÈÖÓÓ Ó Ø ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒº ËÙÔÔÓ× × Ñ Ò Ñ ÐÐÝ Ñ Ò Ñ ÛØ ¾ º ÓÓ× ÑÓÒÓÑ Ð × × Ñ·½ ¸ º º º ¸ Ò Ó Ñ ¸ Ò Ø ÜØÖ Ú Ö Ð × ÕÙ Ø ÓÒ× ¼º ÖÓÑ Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò Ç Ñ·½ ¸ º º º ¸ Ò ¸ Ò Û Ó Ø Ò ÓÒ×Ø ÒØ× ×Ù Ø Ø Ò Ç Ò Ò Ò Ò Ì Ò Ò Ò Ò Ü Þ Ü Þ Ý Þ Ý Þ ÜÝ Þ ØÞ Ñ ÜÝ Ü Ý ÜÝ Ü Ý ÞÜ ÞÝ Þ ÞÜ ÞÝ Þ Ò Ü Ü Ü Ü Ü · Ü ¼ Ì × ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ö Ø Ø Ð Ó Ò Ò º ÆÓÛ ÓÑÓ Ò × Ö ÔÐ Ý º ÓÖ ¼ Û Ú × Ò ÙÐ Ö Øݸ ×ÓÑÓÖÔ ØÓ ¸ Ò ÓÖ ¼ Û Ú Ò Ø Ñ ÐÝ × ­ ظ Ù× Ø ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ × ÓÒ×Ø Òغ ÙØ Ò·½ Ò Ì ÖÓÙÔ Ó ÆÒ ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ø× ÓÒ À Ð ¸ Ò Ø × Ò× ÓÖ Ø Ò Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ô Ö Ñ ØÖ × Ò ·½ ×Ø Ò Ø ÔÓ ÒØ׺ Ì × ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û ÐÐ ÒÓÛÒ Ø ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒº ÌÛÓ × Ø× Ó · ½ ÔÓ ÒØ× Ò ÆÒ ¹×Ô Ò Ò Ö Ð ÔÓ× Ø ÓÒ Ø Ø Ø Ò Ö ÆÒ ÐÝ ÕÙ Ú Ð Òغ Ò Ò Ì Ö ÓÖ Ò Ø× ÓÒ Ø × ×Ô Ó Ò Û Ø Ò× ÓÖ ×ÑÓÓØ Ò ÓÑÔÓÒ Òغ Ù× ÒÓØ ÐÐ Ø ÔÓ ÒØ× Ö ×ÑÓÓØ Ð ×Ô × Ò Ò Ö Ð Ö Ù Ð º Ï ÒÓÛ ÓÑ ØÓ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ô Ó ¿º Ì Ö Ö ½ ÓÖ Ø × º Ï ÛÖ Ø ¬Ú Ó Ø Ñ¸ Ø ÓØ Ö Ø Ò Ö Ó Ø Ò Ô ÖÑÙØ Ø ÓÒ Ó Ø Ò × Ð Ø ÒØ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× Ý ÝÐ Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ ¿ ½¾¿ ´ ¾½¾ ¿½¿ µ ¿½¾ ½¿¿ ´ · ½½½ µ · ¾½½ ´ ½¿½ ¾¿¾ µ ¿½½ ¾¿¿ ´ · ½½½ µ · ¿½½ ´ ¿¾¿ ½¾½ µ · ¾½½ ¿¾¾ ¾ ½ ¿½ ¿ ½ ½¾ ¾ ½ ½¾ ¿ ¾ ½¿ ½¾ ¾ ¿ ½¾ ½ ¾ ½ ¾¿ ½¿ ¾ ¾ ½¿ ½¾ ¿ ¾ ½¾ ½¾ ½ ¾¾ ¿ ½¿ ¿ ½¿ ´ µ´ · ¿½¿ ½½½ µ · ¾½½ ´ ¿¾¿ · ½¾½ ¾¾¾ µ ¿½½ ´ ¿¾¿ · ½¾½ ¿¿¿ µ ´ ¾½¾ ¿½¿ µ´ ½¿½ ¾¿¾ µ · ¾½¿ ´ ¿¾¿ · ½¾½ ¾¾¾ µ ¿½½ ½¿¿ Ì Ô Ö ÒØ × × Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× ×Ù ×Ø ÓÓÖ Ò Ø ØÖ Ò× ÓÖÑ Ø ÓÒ¸ ÖÓÑ Û Ø Ò × Ò Ø Ø Ø Ñ Ò Ú Ö× Ð × ×Ô Ó ¿ × Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø ÈÐÙ Ö Ñ Ò Ó Ø Ö Ñ ÒÒ Ò ¾ ¸ Ò Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Û Á Ð ÖÒ ÖÓÑ Â Ò Ö ×ØÓÔ Ö× Òº Ë Ð ÓÒ Ã ØÞ Ú × « Ö ÒØ ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ¸ Û ÒØ ¬ × ÔÓ ÒØ Ò Ø ÔÖÓ Ø Ú × × ×Ô Û Ø Ô Ò Ð Ó ÓÒ × Ò È¾´ µ£ à º Ä Ø Ø × Ü Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÓÖ ×Ô Ó ÔÐ Ò ÓÒ ×º Ì ÖÓÙÔ ¿ Ø× ÓÒ Ø Ö Ñ ÒÒ Ò ¾ ¾ ´ µ¸ Ò Ø × Ò× ÓÔ Ò ÓÖ Øº × Û Ú × Ò¸ Ø Ø ÓÒ Ó ¿ ÓÒ Ø × ×Ô × Ð×Ó Ò× ÓÖ Øº Ì Ö ÓÖ Ø ×ÙÆ × ØÓ Ú ÕÙ Ú Ö ÒØ ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ó ¿ ξ Û Ø ½¸ Û ÒØ ¬ × Ò Ö Ð ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö ×ÑÓÓØ Ò Û Ø ÔÓ ÒØ Ó Ø Ö Ñ ÒÒ Òº Ú ÖÝ × ÑÔÐ ×ÑÓÓØ Ò × Ø Ø ÖÑ Ò ÒØ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ ¿ ½ ½¿ ¾ ½¾ ½ ½ ¿½ Î È Ð Î Ð Ð Î Ì ÊÒ Ø Ü½ ܾ Ü¿ ܽ ܾ Ü¿ Ø ½ Ì ÕÙ Ø ÓÒ× Ö ÒÓØ Ò Ø ÓÖÑ ´ ¾µ¸ ÙØ Ø Ý Ò × ÐÝ Ö ÛÖ ØØ ÒºÔ ÓÖ ½ ¬Ü ¼ Û Ú Ø ÓÙÖ ÔÓ ÒØ× ´ ¾ ¿ µ¸ Û Ö Ò ¼¸ º º º ¸ ¿º Ï Ö Ñ Ö Ø Ø ½ · ¾ · ¿ · ¼¸ ×Ó Ø ÒØÖ Ó Ö Ú ØÝ × Ø ÓÖ Òº Ï Û ÐÐ Ù× Ø Ö Ñ Ò Ò Ö ÓÑ Ò Ø Ó Ó Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ô ¹ Ö Ñ Ø Ö׸ ØÓ ÔÐ Ø ÒØÖ Ó Ö Ú ØÝ ÐÛ Ý× Ø Ø ÓÖ Òº ÌÓ ¬Ò Ø ÒØÖ Ó Ö Ú Øݸ Û Ð Ñ Ò Ø Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ´ ¾µ ØÛÓ ×Ô Ú Ö Ð ×¸ × Ý ÕÙ ÖØ ÑÓÒ ÔÓÐÝÒÓÑ Ð Ò ¿ ¸ Ò Ø Ó Æ ÒØ ½ Ò ¾ ¸ ØÓ Ó Ø Ò Ó ¿¿ × Ø ¿ ¹ ÓÓÖ Ò Ø Ó Ø ÒØÖ Ó Ö Ú Øݺ ÁÒ Ø × Û Ý Û ¬Ò Ø Ö ÕÙ Ø ÓÒ× ½ ¾ ¿ ¼ ½¿ · ¾¿ · ¿¿ ½ ¾ ¿ ¼ ½¾ · ¾¾ · ¾¿ ½ ¾ ¿ ¼ ½½ · ½¾ · ½¿ Ï Ò ××Ó Ø ÔÓ ÒØ Ó ¾ ´ µ ØÓ Ò Ö Ð ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö ×ÑÓÓØ Ò Ý Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ó × ÒÓØ Ú Ø ÒØ ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø Ú × × ×Ô Û Ø Ø Ö Ñ ÒÒ Ò¸ ÙØ ÔÔ Ö ÒØÐÝ Ø Ð × ØÓ Ö Ø ÓÒ Ð ÙØÓÑÓÖÔ ×Ѻ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒº ÓÒ× Ö ÓÙÖ ÔÓ ÒØ× ½¸ º º º ¸ Ò ¿ Ò Ò Ö Ð ÔÓ× Ø ÓÒ¸ Û Ø ÒØÖ Ó Ö Ú ØÝ Ø Ø ÓÖ Òº Ý ××ÙÑÔØ ÓÒ Ø ÔÓ ÒØ× Ö Ð Ò ÖÐÝ Ø Ô Ô Ü Ø Ô Ô Ü Ü Ø Ø Ô Ü Ü Î Ô Ô ¿ Ü ÑÔÐ Ø Ø ÔÓ ÒØ Ó ÑÙÐØ ÔÐ ØÝ ÓÙÖ Ò Ô Ò Òظ Ò Ø Ö ÓÖ ×Ø Ò Ø ÖÓÑ Ø ÓÖ Òº Ä Ø ¿ Ò ¼ Ⱦ Ø ÔÖÓ Ø ÓÒ¸ Ø Ò Ø ÓÙÖ ÔÓ ÒØ× ´ ½ µ¸ º º º ¸ ´ µ Ò Ò Ö Ð ÔÓ× Ø ÓÒ Ò È¾ Ø ÖÑ Ò Ô Ò Ð Ó ÓÒ ×º Ì × ÓÒ × Ò ÓÑÔÙØ ÖÓÑ Ø Ð Ó Ø ÔÓ ÒØ× ½ ¸ º º º ¸ ¸ Û × Ò Ö Ø Ý ÕÙ Ø ÓÒ× ´ ¾µ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ× ¸ º ÀÓÑÓ Ò × Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ× Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ú Ö Ð Ö Ð × × Ø ÔÓ ÒØ× × ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ¿ º Ð Ñ Ò Ø Ò ÖÓÑ Ø ÓÑÓ Ò × ÕÙ Ø ÓÒ× Ú × ØÛÓ ÕÙ Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ½ ¸ ¾ Ò ¿ º ÓÒÚ Ö× Ðݸ Ò Ö Ð Ô Ò Ð Ó ÓÒ × × ÓÙÖ × ÔÓ ÒØ× Ò È¾¸ Ò Ø ÖÑ Ò × ÓÙÖ Ð Ò × Ø ÖÓÙ Ø ÓÖ Ò Ò ¿ º ÓÓ× ÔÓ ÒØ ÓÒ Ð Ò ¸ ×Ù Ø Ø ½ · ¾ · ¿ · ¼º Ì × ÓÒ Ø ÓÒ Ú × Ø Ö Ð Ò Ö ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÕÙ Ø ÓÒ× Ò ÓÙÖ Ú Ö Ð ×¸ Û Ø ÓÒ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ ×Ô Ø Ô Ò Ð Ø ÖÑ Ò × Ð Ò Ò Ø × ×Ô Ó ¿ º ÁØ × Ø ÑÔØ Ò ØÓ × ÓÖ Ò ØÙÖ Ð³ ÒØ ¬ Ø ÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø Ú × × ×Ô Û Ø ¾ ´ µº ÙØ Ñ Ý Ø Ö × ÒÓ Ô Ö ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Ø Ø Ø Ø Ø Ö Ñ ÒÒ Ò × Ø ÓÒÐÝ ¿ ¹Ñ Ò ÓÐ Ó Ø ÓÖÖ Ø Ñ Ò× ÓÒ Ò Ñ Ò Ñ Ò× ÓÒº Ô Ô Ô Ô Ø Ø Ü Ä Ä Ô Ü Ü Ô Ô Ô Ô Î Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó Ð Ö× ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó × Ò ÙÐ Ö Ø × Ò ×Ö Ò Ø ÖÑ× Ó ¬Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ× ÙØ Ð×Ó Ò Ø ÖÑ× Ó Ò Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ð Û Ó ÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ò º ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û ×Ø ÖØ Û Ø Ò Ð Ñ ÒØ ÖÝ ØÖ ØÑ ÒØ Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ××Ó Ø Ú Ð Ö ×¸ ÓÐÐÓÛ Ò Æ º ÄØ Ò Ð Ö ÓÚ Ö Ø ¬ Ð º Ì × Ñ Ò× Ø Ø × Ø ÙÒ¹ ÖÐÝ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ Ó ¹Ú ØÓÖ ×Ô Ò Ò Ø ÓÒ Ð Ñ ÒØ× Ó Ò ÑÙÐØ ÔÐ º Ì ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ñ Ô ¢ × ¹ Ð Ò Ö Ò Û ÛÖ Ø ´ µ ÓÖ ÑÓÖ × ÑÔÐÝ º ÁÒ × × ¬Ò Ø Ñ Ò× ÓÒ Ð Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ × ÓÑÔÐ Ø ÐÝ × Ö Ý × Ø Ó ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÒ×Ø ÒØ× Ð Ø ´ ½ ¸ º º º ¸ Ò µ ××Ó Ø Ò ´ µ ÍÒØ Ð ÒÓÛ Û Ú × ÒÓØ Ò ÓÙØ ××Ó Ø Ú ØÝ ÓÖ ÒÝ ÓØ Ö ÔÖÓÔ ÖØÝ Ó Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ º ÁÑÔÓÖØ ÒØ Ð ×× × Ó Ð Ö × Ö ÕÙ Ø ÓÒ ÐÐÝ ¬Ò ÓÑÑÙØ Ø Ú ÓÒ × Ý ¸ ××Ó Ø Ú ÓÒ × Ý ´ µ ´ µ º Ì Ð ×Ø ÓÒ Ø ÓÒ Ö × Ò Ø ÖÑ× Ó ¡ ¡ ´ µ ´ µ ¼ ÒÓØ Ö Ü ÑÔÐ Ö Ä Ð Ö × Ø ÔÖÓ Ù Ø × ÒØ ¹×ÝÑÑ ØÖ Ò × Ø ×¬ × Ø Â Ó ÒØ Øݺ ÌÖ Ø ÓÒ ÐÐÝ Ø ÔÖÓ Ù Ø × ÛÖ ØØ Ò Û Ø Ö Ø× ¸ Û Ö × ÔÙÖ ×Ø× Ò× ×Ø ÓÒ Ø Û Ý Ø ÔÖÓ Ù Ø Ò Ò Ð Ö Û Ø ÓÙØ ÒÝ Ø ÓÒ Ð ×ØÖÙ ØÙÖ × ÛÖ ØØ Òº Ï Û ÐÐ Ö × ÖÚ Ø Ö Ø ÒÓØ Ø ÓÒ ÓÖ ÓÑÑÙØ ØÓÖ× ¸ Ò Ù× ÓÖ Ø ÔÖÓ Ù Øº ÆÓÛ Û Û ÒØ ØÓ ÓÖÑ Ø Ð Ö º Ï Ó Ø × Ý Ò Ò Ø ×ØÖÙ ¹ ØÙÖ ÓÒ×Ø ÒØ׺ ËÓ Ý ¬Ò Ø ÓÒ Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Ú ØÓÖ ×Ô ×ØÖÙ ØÙÖ Ö ¹ Ñ Ò× Ø × Ñ ¸ ÙØ Û Ò Ø ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ º Ï ×Ø ÖØ Ý ÐÓÓ Ò Ø ½¹Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ò Û ÛÖ Ø Ø º ÇÙÖ Ø × × ØÓ × Ö Ø ÔÓ×× ¹ Ð Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ× ´ÙÔ ØÓ ×ÓÑÓÖÔ ×ѵº ÌÓ Ñ ÔÖÓ Ö ×× Û Ú ØÓ ÓÓ× Ð ×× Ó Ð Ö ×º ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ Û ÓÒ× Ö ¬Ò Ø Ñ Ò× ÓÒ Ð ××Ó Ø Ú Ð Ö ×º Ï Û ÒØ ØÓ × Ö Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó º Ï ×Ø ÖØ Û Ø ÙÖ ×Ø Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø Ö Ð Ú ÒØ ÕÙ Ø ÓÒº ÓÒ× Ö Ò Ö ØÖ ÖÝ Ñ ÐÝ Ø Ó ××Ó Ø Ú Ð Ö ×ØÖÙ ØÙÖ × Û Ø ¼ º ËÓ Û Ú ¡ ¡ µ Ø Ø´ µ ¼ Ø Ø´ J.

23–31, 2003. c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003 Á Á Á ¾ ¿ ÁÒ¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ¾ ÀÓÑÇÆ ´ Ç µ¸ Û Ð Ø Ø Ú ØÓÖ ´ µ ´ ´ ½ µ¸ º º º ¸ ´ µµ ¾ Ç ØÓ Ú ØÓÖ ¼ ¾ ÇÆ ¸ Ò Ù Ò ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ÇÆ ÇÆ º ÓÖ Ú ÖÝ Ö Ð Ø ÓÒ Ø ÙÒ Ø ÓÒ ¼ ´ µ × Ð Ø Ó ´È µ ¼ ¾ Ç º Ì Ö ÓÖ ÓÒ Ò ¬Ò Ñ ØÖ Ü ¼ Û Ø ¼ · ¼ ¼º ÒÝ ØÛÓ Ð Ø Ò × Ó ´ µ « Ö Ý ¾ ¸ ×Ó Ø Ý Ø ÖÑ Ò Ø × Ñ ÓÖÑ Ø ÓÒº ÙØ Ò Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ · ¼ × ØÖ Ú Ð¸ Ø Ö × Ò ÙØÓÑÓÖÔ ×Ñ ´ µ ´ · ´ µ µ Ó Æ ¢ ¸ ×Ù Ø Ø · ¼ Ò Æ Ø ÖÑ Ò Ø ×Ñ Ðº Ä Ø Æ ÑÓ ÙÐ Ó ÖÑ× Ó Ú ØÓÖ ¬ Ð × Ø Ø ÓÖ Òº Ì ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÒÚ Ö× Ðݸ Ú Ò ³ ³ ³ Á ³ ³ Ö Ö ³ Ö ³ Ö ³ Ö Ö Ö Á ³ Ü Ü Æ Ü ³ ¢ Æ ´ µ ´ · ´ µµ ¼ ³ Ü Ü ¼ Æ Ü Ü Æ ´µ Ü × ÓÛ× Ø Ø Ø ØÖ Ú Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ö Ø Ñ Ó Ø Ò ØÙÖ Ð Ñ Ô Æ Æ ª Ç ÀÓÑÇÆ ´ Ç µ Û × Ò × Ú ØÓÖ ¬ Ð ØÓ Ø ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ´ µº Ì ÖÒ Ð Ó Ø × Ñ Ô × Ø Ç ¹ÑÓ ÙÐ ´µ º ÇÒ × ÀÓÑ ´ ½ Ç µº ¬Ò Ø ÓÒº Ì ÑÓ ÙÐ ½ Ó ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ Ð ×× × Ó ¬Ö×Ø ÓÖ Ö Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× × ½ Ó Ö Æ Ü ÑÔÐ ÝÔ Ö×ÙÖ × Ò ÙÐ Ö Ø ×º ÁÒ Ø × ¾× Ø Ð × ÔÖ Ò Ô Ð¸ Ò Ö Ø Ý ÙÒ Ø ÓÒ ¸ Ò ÀÓÑ´ Ç µ × Ö Ç ¹ÑÓ ÙÐ ÛØ ½ × Ò Ö ØÓÖº Ì Ö ÓÖ Æ ¡ ½ ÇÒ·½ ܼ ÜÒ ¢ ¢ Á Æ Æ Æ ¢ Æ Æ Á Á ¢ ª Ì Ì ¢ Æ Á Æ Á Á Ì ÊÑÖ º Á Ø ÖÑ × ×ÑÓÓØ ¸ Ø Ò ½ ¼º ÁÒ Ø¸ Û Ñ Ý ××ÙÑ Ø Ø Û Ú ÕÙ Ð ØÝ Ó ÖÑ× ´ Æ ¼µ ´ ¼µ¸ ×Ó ¼º ÁÒ Ø Ð Ö × ØÙ Ø ÓÒ¸ ÓÖ ÆÒ ¸ Ø × Ö ÙÑ ÒØ Ó × ÒÓØ ÛÓÖ ¸ ÙØ Ø × Û ÐÐ ÒÓÛÒ Ø Ø ÓÖ ÒÓÒ× Ò ÙÐ Ö ×Ù Ú Ö ØÝ Ó ÒÓÒ× Ò ÙÐ Ö Ú Ö ØÝ Ø × ÕÙ Ò Ó × Ú× ¼ ªÇ ¼ × Ü Ø À ¸ Ôº ½ ¾ º ÍÒØ Ð ÒÓÛ Û ÛÓÖ Û Ø ÑÓ ÙÐ × ÓÚ Ö Ø ÐÓ Ð Ö Ò Ø Ø ÓÖ Òº ÇÙÖ ¬Ò Ø ÓÒ× ÜØ Ò ØÓ Ú Ó Ö ÒØ × Ì ½ ÓÒ Ò Ò ÐÝØ ×Ô ºÁ Ø ½ × ÖÑ ´ ¼µ × Ò ×ÓÐ Ø × Ò ÙÐ Ö Øݸ Ø Ò Ý Ó Ö Ò Ó Ø × × ¬Ò Ø ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ØÓÖ ×Ô º Ì Æ ¢ ¢ Æ Ì ¿ ÁÒ¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× ¾ Ê Ñ Ö º ÏØ ÓÑÔÙØ Ö Ð Ö Ô ¸Û Ò ÓÑÔÙØ ×Ø Ò Ö × × Ò ×ÝÞÝ ×¸ ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ ½ ÓÖ Ú Ò × Ò ÙÐ Ö Øݺ Ì ¬Ö×Ø ×Ø Ô × ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ç ¹ÑÓ ÙÐ º Ú ÖÝ Ò Ö ØÓÖ · ¼ × Ø ×¬ × ¼ ¼ ´ÑÓ µº Ì Ò Ø ØÖ Ò×ÔÓ× Ú × Ø Ø ¼ ¼ ´ÑÓ µ Ò ÓØ Ö ÛÓÖ ×¸ Ø ¼ × ×ÝÞÝ Ý ØÛ Ò Ø ÓÐÙÑÒ× Ó Ø Ñ ØÖ Ü Ø ÓÚ Ö Ø Ö Ò Ç º Ì Ö ÓÖ ¸ ØÓ ¬Ò ÓÒ × ØÓ ÓÑÔÙØ Ø ×ÝÞÝ Ý ÑÓ ÙÐ Ó Ø Ò Ç º Ì Ô ÖØ Ð Ö Ú Ø Ú × Ó Ø ÖÓÛ Ú ØÓÖ Ò Ö Ø ×Ù ÑÓ ÙÐ Ó ¸ Ò ÓÒ × ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÕÙÓØ Òغ ¾ ÓÑ × ÒØÓ ÔРݸ Ì Ú ØÓÖ ×Ô Û ØÖÝ ØÓ ÜØ Ò ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ×Ó¹ ÐÙØ ÓÒ× Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ¼ ØÓ Ö ÓÖ Öº ÓÖ ÒÓØ Ø ÓÒ Ð ÓÒÚ Ò Ò Û ÓÒ× Ö ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ð Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÓÚ Ö Ø Ø ÔÓ ÒØ Û Ø ÐÓ Ð Ö Ò ´ Ò µ¸ ×Ó Û Ú Ò ½ Ò Ò ½ Û Ø ¼ ´ÑÓ Ò µº Ï Û ÒØ ×ÓÐÙØ ÓÒ ÑÓ ÙÐÓ Ò·½ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ½ Ò ½ ¼ Ò ´Òµ ¸ ÓÚ Ö ´ Ò·½ µº ËÙÔÔÓ× Û Ú ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò · Ò ½ Ò ´ Ò µ ¸Ø Ò Ò Ò ½ · Ò ´Òµ ´Òµ ¡ Ò Ò Ò ½ Ò ½ · Ò ½ · Ò ½ ¡ Ò ´Òµ · ´Òµ ¼ ´ÑÓ Ò·½ µ Ò ½ Ò ½ · Ì Æ Ö Á Ö Á Ö Æ Ö Æ Ì Ê Ø Ê Ø Ê Ø Ê Ø Ê Ø Ø Ø Ø Ö Ê Ê Ø Ê Ê Ö Ø Ö Ö Ø µ¸ Û Ú Ò Ç Ð Ø ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ò ½ Ò ½ · ´Òµ ¼ ´ÑÓ µ ÌÓ ¬Ò Ð Ø Ò Û Ú ØÓ ×ÓÐÚ Ø × ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ ´Òµº Ä ÑÑ º Ì Ú ØÓÖ Ò Ò ½ Ò ½ ÑÓ ¾ Ç Ð Ô Ò × ÓÒÐÝ ÓÒ ´ Ò Ð Ø Ò ½ Ó º ÁØ Ö ÔÖ × ÒØ× Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ø Ú ØÓÖ Ò ½ µ¸ ÙØ ÒÓØ ÓÒ Ø ×Ô ÀÓÑÇÆ ´ÇÍ Ð Ç µ¸ Û Ú Ò × × ÓÒ Ö º Ä Ø Ê ÇÆ Ð Ö Ø ÑÓ ÙÐ Ó Ö Ð Ø ÓÒ׸ Ò Ð Ø Ê¼ Ø Ò×Ù ÑÓ ÙÐ Ó ÃÓ×ÞÙÐ Ö Ð Ø ÓÒ׺ Ì Ò Ê Ê¼ × Ò Ç ¹ÑÓ ÙÐ º Ì Ú ØÓÖ × Ò × ØÓ Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ò ½ Ò ½ ÀÓÑ´Ê Ê¼ Ç µº ÈÖÓÓ º ÁÒ Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ Ó Ø Ä ÑÑ Ò ½ ÒÓØ × ÒÝ Ð Ø ØÓ ¼ Ó º Ò Ó Ú ÓÙ× Ó × Ð Ø Û Ó × ÒÓØ ÒÚÓÐÚ Ø ÖÑ× Û Ø Ò ½ ¾ Òº Ì « Ö Ò ØÛ Ò ØÛÓ Ð Ø× × Ó Ø ÓÖÑ ´Òµ º ËÙÔÔÓ× Ò ½ ´ · µ Ò ½ ´ · ¼ µ ¼ ´ÑÓ Ò µ¸ Ø Ò ½ Ò ½ ´ ¼ µ ¼ ´ÑÓ Ò ½ µº Ì Ù× ½ ´ ¼ µ ÑÓ Ò ½ × Ö Ð Ø ÓÒ¸ Û Ò ÜØ Ò ØÓ ÓÖ Ö ½ Ø Ö Ü ×Ø× ¼¼ Û Ø ½ ¡ ´ ¼µ · Ò ½ ¼¼ ¼ ´ÑÓ Ò µ Ò ½ Ò Ø Ö ÓÖ ¼ µ · Ò ¼¼ ¡ ¼ ´ÑÓ Ò·½ µ Ò ½ ´ × Ò Ò ½ ¼¼ Ò ¼¼ ´ÑÓ ÒÐ ·½ µ¸ Û Ó Ø Ò Ø Ø Ø Ð ×× × Ó Ò ½ ¡ ´ · µ Ò Ò ½ ¡ ´ · ¼ µ Ò Ç Ö Ø × Ñ º ÁÒ × Ñ Ð Ö Û Ý ÓÒ × ÓÛ× Ø Ø ÐÐ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Ø Ú ØÓÖ Ò Ò ½ Ò ½ Ð Ò ¾ Ö º Ù× ¼ ´ÑÓ Ò ½ ÊÒ ½ Ø Ò Ø Ê Ø Ö Ê Ø Ø Ê Ö Ö Ö Ø Ö Ê Ü Ü Ø Ö Ö Ê ØÊ Ø Ø Ö ØÊ Ê Ê Ò Ø Ø Ê Ø Ö Ê Ê Ø Ê Ø Ê Ê Ê ØÊ Ø Ø Ê Ê Ø Ø Ê Ø Ø Ö ØÊ Ø Ê Ú Á Ú Ö ¾ ¿ ÁÒ¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ì Ú ÐÙ Ó Ø ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ÓÒ ÒÝ Ö Ð Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ý Ø Ò ×Ù Ø Ð Ð Ø Ó Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö Ö Ð Ø ÓÒº Ì ÒÓÒ Ð Ó ÓÖ ÃÓ×ÞÙÐ Ö Ð Ø ÓÒ ¼ Ú × Ò ½ ¼ ¼ ¾ ÇÆ º ÙØ Ò ´ Ò µ Ì ÕÙ Ø ÓÒ ¼ Ò ×ÓÐÚ Ò ÓÒÐÝ Ø Ò ½ Ò ½ · ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ Ò Ò ½ Ò ½ Ò Ð Ø ØÓ Ø Ð Ñ ÒØ Ó ÀÓÑ´ÇÆ Ç µ¸ Ú Ò Ý Ø Ú ØÓÖ ´Òµ º Ì Ö ÓÖ ÓÒ ¬Ò × ¾ Ó Ö ÀÓÑ´ÇÆ Ç µ ÀÓÑ´Ê Ê¼ Ç µ Ü ÑÔÐ º ÓÖ ÓÑÔÐ Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ× Ê Ê¼ ¸ ×Ó ¾ ¼º Ì ÔÖ Ú ÓÙ× ÓÒ× Ö Ø ÓÒ× Ö × ÐÝ ÔØ ØÓ Ò Ð ÑÓÖ Ò Ö Ð Ò¬Ò Ø × Ñ Ð × ×Ô ×º Ì Ö ×ÙÐØ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¼ ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒº Ä Ø ¼ ¼ ×Ñ ÐÐ ÜØ Ò× ÓÒ Ó ÖØ Ò Ò ¾ Ö Ò × ´Û Ñ Ò× Ø Ø ¼µº Ì Ó ×ØÖÙ Ø ÓÒ ØÓ ÜØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÓÚ Ö ØÓ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ¼ Ð × Ò ¾ ª º Ê Ñ Ö º ËÙÔÔÓ× Ø × Ò ÙÐ Ö ØÝ Ñ Ø× ÓÓ £ ¹ Ø ÓÒ¸ ×Ó Ç × ´ÔÓ× Ø Ú Ðݵ Ö ÑÓ ÙÐ º Ì Ò ÐÐ ÑÓ ÙÐ × Ò ÖØ Ö Ò º £ Ì ÓÖ Ñ È Ò½ º × Ò ÙÐ Ö ØÝ Û Ø ÓÓ ¹ Ø ÓÒ × £ ¹ ÕÙ Ú Ö ÒØ Ö Ê Ø Ø Ê Ö Ê Ì Ì Â Â Ì Â Ì Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ º Ì Ö ×ØÖ Ø ÓÒ ØÓ Ø ×Ù ¹ ×Ô Ó Ò Ø Ú Û Ø × Ú Ö× Ð ÓÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó Û Ø Ò Ø Ú Û Øº Ë Ë ÓÖ Ø ÔÖ × ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ú Ö× Ð ØÝ Á Ö Ö ØÓ ÔØ Ö º Ì Ö ×ØÖ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ¬Ò Ý Û Ø ÓÑÓ Ò ÓÙ× ÔÓÐÝÒÓ¹ Ñ Ð׸ Û Ò ÓÑÔÙØ Ò ¬Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ×Ø Ô׺ Ï ÐÐÙ×ØÖ Ø Ø ÔÖ Ú ÓÙ× Ò Ö Ð Ø ÓÖÝ Û Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÓÖ × ÑÔÐ Ð ×× Ó ÙÖÚ × Ò ÙÐ Ö Ø ×º Ò ¸ ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ø Ü ÑÔÐ ÒÒº ÓÒ× Ö Ø × Ò ÙÐ Ö ØÝ Ó¹ Ò ¡ Ò ÓÖ Ò Ø Ü × Ò ¸ Û Ø ¿º ÁØ × Ú Ò Ý Ò¾ ÕÙ Ø ÓÒ× ¸ ½ ¸ Ò Ø Ö Ð Ø ÓÒ× ÑÓÒ Ø Ñ Ö ¼ ÒÓØ Ø × Ö Ð Ø ÓÒ Ý º ÓÖ ØÖ ÔÐ ´ µ Ó ×Ø Ò Ø Ò × ÓÒ Ò ÓÖÑ Ø Ö ×Ù Ö Ð Ø ÓÒ׸ ÙØ ÓÒÐÝ ØÛÓ Ö Ð Ò ÖÐÝ Ò Ô Ò Òغ Ì Ò¡ Ö ÓÖ Ø Ñ Ò Ñ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö ØÓÖ× Ó Ø ÑÓ ÙÐ Ó Ö Ð Ø ÓÒ× × ¾ ¿ ¸ Ø × Ñ ÒÙÑ Ö Û ÓÙÒ ÓÖ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ö Ø ÓÒ Ð ÒÓÖÑ Ð ÙÖÚ Ó Ö º ÁÒ ¸ Ø Ò Ö Ð ÝÔ ÖÔÐ Ò × Ø ÓÒ Ó ×Ù ÓÒ × Ø ÙÖÚ ÓÖÑ Ý Ð Ò × Ò Ò Ö Ð ÔÓ× Ø ÓÒ¸ Û × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ Ø ÓÓÖ Ò Ø Ü ×º Ï ¬Ö×Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÒÓÖÑ Ð ÑÓ ÙÐ º ÓÖÑ Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ØÓ · ¼ º Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø Ø × ¬Ò × ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó × Ø Ø ¼ ¼ ¼ Ò Ç Ö Ù Ò Ø × ÕÙ Ø ÓÒ ÑÓ ÙÐÓ Ñ¾ ¸ Û × Ø Ø Ø ÓÒ×Ø ÒØ Ø ÖÑ× ¼ ¼ × Ø × Ý ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ Ò Ø Ö ÓÖ ¼ ¼ ¼ ÓÖ ÐÐ º × Ø Ñ Ü Ñ Ð Ð Ó × ÕÙ Ð ØÓ ½ ½ ¨ ¡ ¡ ¡ ¨ Ò Ò ¸ Û Ò ÛÖ Ø ´ µ Ë Ä Ä Ò Ò Ü Ü Ò Ü Ü Ö Ò Ò Æ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü ¿ ÁÒ¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× ¾ ´ µ ÔÓÛ Ö × Ö × Ò º ÁÒ Ç Û ÓÑÔÙØ ¾ ´ µ ´ µ¸ ×Ó ¼ ÓÖ º Ì Ö ÓÖ × ÒÖØ Ý ´ ½µ Ð Ñ ÒØ× Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ¬Ö×Ø ÓÖ Ö ÓÖÑ Ø ÓÒ × Ú Ò Ý Ð Ð ÆÓØ Ø Ø ¼Ò ÓÖ º Ì ÓÖÑ Ø ÓÒ ÜØ Ò × ØÓ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÚ Ö ÓÒ ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð × ¸ ×× ÒØ ÐÐÝ Ú Ò Ý Ø × Ñ ÓÖÑÙÐ Ù×Ø Ö ÔÐ Ý Ø ÑÓÚ × Ø ¹ Ü × ÐÓÒ Ø ¹ Ü ×¸ Ò Ð Ú × Ø ÓØ Ö Ð Ò × ¬Ü º · ¸ Ï ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ó º × Ü Í Û Ú Ø Ø ´ Ü µ È º ÙÖØ ÖÑÓÖ ´ Ü µ ¸ ×Ó ´Ñ Í µ Ñ º Ï Ú × ÓÛÒ Ä ÑÑ º Ì Ñ Ò× ÓÒ Ó ½ × ´ ¾µº ÁÒ × Ö Ò ½ Ø × ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ ÔÖ × ÖÚ Ø ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø ÕÙ ¹ Ø ÓÒ׺ Ì Ö ÓÖ Û Ö Ð × ½ × Ð Ò Ö ×Ù ×Ô Ó Ò´Ò ½µ Ø ´ ½µ ÓÓÖÈ Ò Ø × ¸ Û Ö ¸ ×Ù Ø ØÓ Ð Ò Ö Ö Ð Ø ÓÒ× Û Û Ò Ø × ¼º Ï ÒÓÛ ÛÖ Ø ÛØ ¾ Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Æ Ò Ò Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ð Æ Ø Ü Ü ¢ Æ Æ Ü ¢ Ü Æ Ü Ü Æ Ì Ò Ò Ì Ì Ò Ò Ò ÄØ ÕÙ Ø ÓÒ× ¬Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ½¾ ¸ º º º ¸ Ò ½ Ò º Ì ÓÈ ÓÚ Ö Ñ¾ ´×Ó ÓÖ Ø ÑÓÑ ÒØ Û Ö ÓÖ ØØ Ò ÓÙØ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ¼µº Ï Ñ Ý × Û ÐÐ ÛÖ Ø ´ µ´ µ Ï Ð Ø Ø Ö Ð Ø ÓÒ× Ò ÓÑÔÙØ ´ µ ´ µ ·´ µ ´ µ´ µ ´ µ´ µ ´ÑÓ Ñ¿ µ Ì Ö Ø¹ Ò × Ò Ñ ØÓ Ú Ò × Ý Ò Ò ÒØÓ ´ µ´ µ ´ µ´ µ Ò Ò × Ñ Ð Ö Û Ý¸ Û Ø Ò ÒØ Ö Ò º ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ð Ø × ÑÙй Ø Ò ÓÙ×ÐÝ Ø ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ׸ Ð ¸ Û Ö ÕÙ Ö Ø Ø Ø Ò Û Ð ÛØ ×ÙÑÑ Ò Ò × Ò Ô Ò ÒØ Ó ´ µ´ µ ´ Ð µ´ Ð µ ¼ Ì × Ú × Ò´¡ Ò ½µ´ ¡ ¿µ ¾ Ð Ò Ö Ò Ô Ò ÒØ ÕÙ Ø ÓÒ׸ ÙØ ØÓ ÓÓ× Ø Ñ ÖÓÑ Ø ¾ ¾ ¾ ÓÚ Ñ Ò× Ö Ò Ø ×ÝÑÑ ØÖÝ Ó Ø ÕÙ Ø ÓÒ׺ Ò´Ò ½µ ¸ ÓÚ Ö Û Ì × ÕÙ Ø ÓÒ× ¬Ò ×Ô Ø ×Ö ­ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó ÓÒ × × ÐÝ Ø Ø ´ µ ´ µ · Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ò Ò Ð Ò Ë Ü Ü ¾ ¿ ÁÒ¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× ´ µ ¼¸ ÓÒÐÝ Ø Ò × ¸ Ò Ö Ù× ¸ Ò Ø ÕÙ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø × ×Ô ÐÐÓÛ Ù× Ü ØÐÝ ØÓ Ñ Ø × Ó º Ì ÕÙ Ø ÓÒ× Ó Ø × ×Ô Ö ÒÚ Ö ÒØ ÙÒ Ö ØÖ Ò×Ð Ø ÓÒ× · ¸ ÓÖ ÐÐ Ø × × Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ä Ð Ö Ø Ó ÓÒ Ð Ñ ØÖ × Òº Ý Ø Ò Ð´ µ¸ Ò Ù Ý Ø Ø ÓÒ ÓÒ Ò ØÖ Ò×Ú Ö× ×Ð ØÓ Ø × Ø ÓÒ ´ º º Ø ÓÒ Ú Ò Ý È ¼µ Û Ó Ø Ò Ø Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒº Ì × ÓÖÑ Ø ÓÒ ×Ô × Ò Ø ÖÑ Ò Ý Ú Ö ÓÙ× ÙØ ÓÖ× Ð¸ È º ÇÙÖ ÕÙ Ø ÓÒ× Ó Ö Ø Ó× Ó º ˺ Ê Ñ ´× Ë µº Ì ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ø × ×Ô × Ò ×ØÙ Ò ËØ º ÁØ × ÒÓØ ÒÓÛÒ Ø × Ö Ù ÓÖ Ò Ö Ð ¸ ÙØ Ø × × ÐÝ ÔÖÓ Ð º Ì Ö Ù × ×Ô × Ø ÓÒ ÓÚ Ö ÔÖÓ Ø Ú Ú Ö ØÝ Ò ¸ Û × Ö Ø ÓÒ Ð ØÓ Ö ÈÒ ½ ¢ ÈÒ ¿ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ × × ×Ñ ÐÐ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ È ¢ Û Ø Ð È ÞÞÓ ×ÙÖ Ó Ö º Ì Ö Ó Ò × Ø ÖÑ Ò Ò Ä º ÓÖ Ø Ö ×ÙÐØ × Û ÐÐ ÒÓÛÒ Æ Ò Ü Ü Æ Ò Ë Î Î È È Î Ò Ì × ×Ô Ó Ø Ñ Ò Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ó × ×ÓÑÓÖÔ ØÓ Ø ÓÒ ÓÚ Ö Ø Ë Ö Ñ Ò Ó È½ ¢ È¿º ÈÖÓÓ º ÕÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ø × ×Ô Ò ÛÖ ØØ Ò × ¾ ¢ ¾ Ø ÖÑ Ò Òغ Ä ÑÑ º Ï ÒÓØ Ø Ä Ø ÖÑ Ò ÒØ Ð ÒØ ØÝ ¬ ¬¬ ½¿ ¾½ ¾ ½¿ ½¾ ¾ ¾½ ¬¬ ¬¬ ½¾ ½ ½¾ ¾¿ ¾½ ¬ ½ ½¿ ¾¿ ¾ Ì Ö ÓÖ Û Ò ÛÖ Ø Ø ÕÙ Ø ÓÒ× × ´¾ ¢ ¾µ¹Ñ ÒÓÖ× Ó ¬¬ ¬ ¬¬ ½¾ ½¿ ¾½ ¾ ¿ ¿½ ¿ ¾ ¬¬¬ ½ ½¿ ¾¿ ¾ ¿¾ ¿½ ½ ¾ ÌÓ Ø × Ó Ñ Ò Ñ Ð Ñ Ò× ÓÒ¸ Ø × ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ Ø ¼¸ ×Ó Û Ú Ò Ø Ö ÕÙ Ö Ë Ö ÓÒ º ¿½ ¾ ¬¬ ¬¬ ÓØ Ò ÒØ Ó ÓÑÓÐÓ Ý º Ï Ú Ú Ò Ó ¬¬ ¬¬ ½¿ ¾ ÙØ ¬Ò Ø ÓÒ× Ó ½ Ò ¾º Ì Ø ÓÖÝ Ó Ø ÓØ Ò ÒØ ÓÑÔÐ Ü Ò Ð × ÓÒ ØÓ ¬Ò ´ Ò ÙÒ ØÓÖ Ð Û Ýµ ÑÓ ÙÐ × ÓÖ ÐÐ ¼º ÓÛÒ ØÓ ÖØ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ × × Ö Ò È ¿º ÁÒ×Ø Ó Ñ Ò Ñ Ð Ö Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ò ÐÝØ Ð Ö Ç Ø Ù× × Ø ÌÝÙÖ Ò Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ¸ Û × Ò Ò Ö Ð Ò¬Ò Ø Ð Ò Ø º ÁØ × Ø ×ØÖÙ ØÙÖ Ó Ö Ö ÓÑÑÙØ Ø Ú Ð Ö º Ä Ø Ò ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ð Ñ ÒØ׺ Ì Ò ´ ½µ Ï ÛÖ Ø × ÓÖ Ç ÇÆ Ò ÔÙØ ¼ ÇÆ º ÌÝÙÖ Ò Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ö Ö ÓÑÑÙØ Ø Ú ¼ ¹ Ð Ö ¸ Ò Ö Ø Ý × Ø Ó Ò Ö ØÓÖ× Ó Ò ØÚ Ö ¸ Û Ø ¬Ò Ø ÐÝ Ñ ÒÝ Ò Ö ØÓÖ× Ò Ö º ÁØ × « Ö ÒØ Ð Û × Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ö ½¸ º º ´ µ ´ µ · ´ ½µ ´µ Ì Ì Ì Á Ê Ê Ê × × × × ¿ ÁÒ¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× ¾ ×Ù Ø Ø Ø × ÕÙ Ò ¼ Ç ¼ × ½ × ¾ × × Ü Ø¸ Û Ö ÒÓØ × Ø ÓÑÓ Ò ÓÙ× Ô ÖØ Ó Ö º Ï ÓÒ¹ ×ØÖÙ Ø Ø Ò Ù Ø Ú Ðݺ Ä Ø ´ ½ ×Ý×Ø Ñ Ó Ò Ö ØÓÖ× Ó Ø Ð Ö½ µ ºÏ Ø Ò Ö Ø Ý Ò Ö ØÓÖ× ´ ½ ½ Ø Ö ¼ ¹ÑÓ ÙÐ Ö½ µ Ò ×Ø ´ µ º Ý Ø ÔÖÓ Ù Ø ÖÙÐ ÜØ Ò × ØÓ Ö Ú Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ö Ö Ð Ö Ò Ö Ø Ý´ ½ ÃÓ×ÞÙÐ Ö½ µº Ï Ó Ø Ò Ò Ø × Û Ý Ø ÓÑÔÐ Ü ÓÒ Ø º Á × ÓÑÔÐ Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ò Ø ÓÖÑ Ñ Ò Ñ Ð × Ø Ó Ò Ö ØÓÖ× Û Ú Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ç º Á × ÒÓØ ÓÑÔÐ Ø ÒØ Ö× ¹ Ø ÓÒ¸ Ø Ö Ö ÓØ Ö Ö Ð Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ø Ò Û Ú ØÓ Ò Ö ØÓÖ× ¼Ö µ Ó ´ ¼½ Ö ¾¸ Ò ¬Ò Ø « Ö ÒØ Ð ÓÒ Ø Ñ Ò ×Ù ¾ ¼ ÓÑÑÙØ Û Û Ý Ø Ø Ø ´ ¼ µ ×Ô Ò Ø ÖÒ Ð Ó ½ ¼º × Ø ¬Ò Ø Ø × Ð Ñ ÒØ× Ò ÐÐ Ò Ø Ú Ö ×º Ì « Ö ÒØ Ð ÜØ Ò × ØÓ Ø Ö Ö Ð Ö Ò Ö Ø ÝØ Ò Ø ¼ º ÆÓÛ Û Ú ØÓ Ò Ö ØÓÖ× Ò Ö ¿ Ò ×Ó ÓÒº Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ö Ò Ø ÌÝÙÖ Ò Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ × ¹Ð Ò Ö Ñ Ô Ö ×Ò Ø Ö Ò Ý Ò × Ø×ÝÒ ´ µ ´ µ · ´ ½µ ´µ ÓÒ ÓÑÓ Ò ÓÙ×ÄÐ½Ñ ÒØ׺ ÌÓ Ø Ö Ø × Ö Ú Ø ÓÒ× ÓÖÑ Ö Ú ØÓÖ ×Ô Ö´ µ Ö ´ µº Ì Ð Ò Ö ÓÔ Ö Ø ÓÒ ½ Ê Ê Ê Ê Á Ê Ê × × × × × Ê Ê Ê Ê Ù Ê Ê Ù Ù Ê Ù Ê Æ ´ ½µ Ù Ú Æ Ñ × Ø ÒØÓ Ö Ä Ð Ö ºÌ Ö Â Ó ÒØ ØÝ Ö × ¢ £ ¢ £ ¢ £ · ´ ½µ Ù Ú Ì ÓÔ Ö ØÓÖ Ó Ö ½ × « Ö ÒØ Ð × Ò ¼ ¾ ¾ Ò ÝØ Â Ó ÒØ ØÝ ¢ £ ¢ £ ¾¾ ¾ ¼ ¬Ò Ø ÓÒº Ì ÓØ Ò ÒØ Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ó Ø ÖÑ × Ø Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ´ Ö´ µ µ¸ ÒÓØ Ý £´ µº Ì Ö Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ × Ò × ØÓ £´ µ Ò Ñ × Ø ÒØÓ Ö Ä Ð Ö º ÓÖ ÓØ Ö ÔÙÖÔÓ× × Ø Ñ Ý ÓÒÚ Ò ÒØ ØÓ Ó Ø Ò £ ´ µ ÖÓÑ ×Ð ØÐÝ « Ö ÒØ ÓÑÔРܸ × È ½ º Ï ÒÓÛ × ÓÛ Ø Ø Ø Ò ÛÐÝ ¬Ò Ó Ò Û Ø Ø ÓÐ ÓÒ ×º Ä ÑÑ º Ä Ø ¼º Ð ×× ¾ ´ µ × ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ø ÖÑ Ò Ý Ø× Ú ÐÙ × ÑÓ ÙÐÓ ÓÒ Ø × Ø Ó Ò Ö ØÓÖ× Ó Ó Ö º Ú ÖÝ Ç ¸ Ú Ò × Ò ÓÒ ÔÖÓ Ù Ø× Ó Ò Ö ØÓÖ× Ó Ö ¼ ¹Ð Ò Ö Ñ Ô Ö Ø Ö Ø Ò Ò ÓÒ ´ ½ µ ÜØ Ò × ØÓ Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ö ´ µº Ù Ú Ù Ú Û Ù Ù Ú Ù Ú Ú Û Ù Ú Ù Û Ù × Ù × Ù × Ê × Ù × × × × Ì Ì Ì Ì Ù Á Ê Ì Ê Ù Ê × Ê Ê ¿¼ ¿ ÁÒ¬Ò Ø × Ñ Ð ÈÖÓÓ º Ä Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó Ý Ð ¸ º º ¦ ¼ Û Ø ´ µ ¾ ÓÖ ÐÐ Ò Ö ØÓÖ× Ö º Ï ÓÒ×ØÖÙ Ø Û Ø § Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ò Ö ØÓÖ׺ × ´ µ ¾ Û Ò ÛÖ Ø ´ µ ´ µ ÓÖ ×ÓÑ ¾ ½ º Ï × Ø ´ µ § Ò Þ ÖÓ ÓÒ Ò Ö ØÓÖ× Ó Ö Û Ø º Ì Ò ´ § µ´ µ ´ µ ´ µ¸ ×Ø Ð × Ò Ø × Ó Ø Ò Ù Ø ÓÒº Ä Ø ÒÓÛ Ò Ö ØÓÖ Ó Ö Ò ×ÙÔÔÓ× § ÓÐ × ÓÒ ÐÐ Ð Û Ø º Ì Ò ¼ ´ ¦ µ´ µ ´ ¾ § ¦ µ´ µº × ¾ ¼ Û Ø ´ ´ µ ´ µµ ¼ Ò Ý Ü ØÒ ×× Ó Ø ÌÝÙÖ Ò Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ´ µ´ µ ´ µ ÓÖ ×ÓÑ ¾ Ñ ½ Ò Û Ö ÓÒ Û × Ø ´ µ § º Ú Òº Ï ¬Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ý Ò Ù Ø ÓÒ ÄØ Ç ÓÒ Ø Ö Ó Ø Ò Ö ØÓÖ׺ ÇÒ Ò Ö ØÓÖ× Ó Ö Ö Ø Ö Ø Ò Û × Ø ÕÙ Ð ØÓ Þ ÖÓº ÓÖ ¾ Û ÓÓ× ´ µ ¾ ¼ ×Ù Ø Ø Ø× Ð ×× Ò Ç Ó Ò × Û Ø ´ µº Ä Ø ¾ ½ º Ý ××ÙÑÔØ ÓÒ ´ µ ¦ ´ µ ÓÖ ×ÓÑ ¾ ½ Ò Û × Ø ´ µ º Ì Ò ¦ ¼ ÓÒ Ð Û Ø ·½º Á × ÐÖ Ý ¬Ò ÓÒ ÐÐ Ð Û Ø Û Ø ÓÖ Ò Ö ØÓÖ Ó Ö Ø Ø ´ ´ µ ¦ ¾ ´ µ ¼ Ò × ÓÖ Ü ØÒ ×× ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ ¬Ò ´ µ Ò Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒÒ Öº ÙØ £ Ý Ü ØÐÝ Ø × Ñ Ö ÙÑ ÒØ× Û ÓÒ ÐÙ Ø Ø ´ µ × ÓÒ ÒØÖ Ø Ò ÔÓ× Ø Ú Ö ×º ÈÖÓÔÓ× Ø ÓÒº ÇÒ × ¼´ µ Ö´Ç µ Ò ÓÒ × Ø Ü Ø × ÕÙ Ò ¼ ¼´ µ ´ Ö ¼ µ ª Ç ÀÓÑʼ ´ Ç µ ½ ´ µ ¼ ÙÖØ ÖÑÓÖ Ð×Ó ¾´ µ ÕÙ Ð× Ø ÖÐ Ö ¬Ò ¾ º ÈÖÓÓ º Ò Ð Ñ ÒØ ¾ ¼´ µ ¬Ò × Ö Ú Ø ÓÒ Ó ¼ Û × Ø ×¬ × ´ µ ¾ ÓÖ ÐÐ Ò Ö ØÓÖ× Ó ¸ × ¼º ÓÒÚ Ö× Ðݸ Ú Ò Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ç ¸ Û ÜØ Ò Ø ØÓ Ò Ð Ñ ÒØ Ó Ö¼ ´ µ Û Ø Ø × Ñ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ × Ò Ø Ä ÑÑ º Ì × Ú × Ø ¬Ö×Ø Ô ÖØ Ó Ø Ü Ø × ¹ ÕÙ Ò º ÖÓÑ Ø Ä ÑÑ Û Ó Ø Ò Ø Ü ×Ø Ò Ò ×ÙÖ Ø Ú ØÝ Ó Ø ½ ´ µº ÁØ× Ñ Ô ÀÓÑʼ ´ Ç µ ÖÒ Ð ÓÒ× ×Ø× Ó Ø Ñ Ó Ö ¼ º ¾ Ì ×Ø Ø Ñ ÒØ ÓÙØ × Ò Ø × Ñ Û Ýº ÙØ ÄØ ÌÝÙÖ Ò Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ò ÐÝØ Ð Ö Ç º Ï ÒÓÛ Ô ÖØÙÖ Ø « Ö ÒØ Ð ØÓ Ò Û « Ö ÒØ Ð ¼ º Ì Ó ÓÑÓÐÓ Ý Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ´ ¼ µ × Ò ÓÒ ÒØÖ Ø Ò Ö Þ ÖÓ Ò Ú × ÓÖÑ Ø ÓÒ Ç Ó ÓÙÖ Ð Ö ¸ Ò ÐÐ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ò Ó Ø Ò Ò Ø × Û Ýº Ì ÓÒ Ø ÓÒ Ø Ø ¼ × « Ö ÒØ Ð Ò ÛÖ ØØ Ò × ¼ ¼ ¼º Ï Ö ÒØ Ö ×Ø Ò ×Ñ Ðг ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ¸ ×Ó Û ÛÖ Ø ¼ · º Ì Ò ¼ ¼ · · · · · ¾ · Ò Û ØØ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒ · ¾½ ¼ Ä Ø Ö ÓÒ Û Û ÐÐ × Ù×× ×ØÖ Ø × ØÓ ×ÓÐÚ Ø ÓÖÑ Ø ÓÒ ÕÙ Ø ÓÒº × ¬Ò ¸ Ô ÖØÙÖ Ø ÓÒ × Ò Ò¬Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ñ Ô׺ ÓÖ ÔÖ Ø Ð ÔÙÖ¹ ÔÓ× × Ø × ØØ Ö ØÓ Ö ÔÖ × ÒØ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ý ¬Ò Ø ÓÐÐ Ø ÓÒ Ó Ñ Ô׺ ÙØ Ó Ù Ù× ×Ù Ú Ù Ê Ù Ù Ú Á Ú× ×Ú Á Ù × Ú Ú× Ð ×Ú × Ñ Ê Ð Ñ × Ù× × Ù Ù Ð Ù Ù ×Ù Ú× Ú× ×Ú× ×Ú ×Ù Ú× Ú× × Ê Ú Ù Ê Ù Ê Ù Ù Ê Ê Ù Ù× Ê Ð Ù Ù× Ù Ê Ñ ×Ù × Ð × ×Ù Ê Ñ Ù× Ù Ì Ì Ì Ê Á Ì Ì Ù Ù Ì Ì Ê Á Á Ù× ×Ù Ê Á Ì Ê Ì Ê × × Ê × ¼ × × × × × × ³ ³ × ³ ³ × ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ × ³ × × × × ³ × ³ ¿ ÁÒ¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× ¿½ Ø Ø × ÔÖ × ÐÝ Û Ø Û Û Ò Û Ö ÕÙ Ö Ü ØÒ ×× Ò Ø Ñ Ò Ñ Ð Ö Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ò ÓÒ× Ö Ø ÕÙ Ø ÓÒ ¼º Ì ÓØ Ò ÒØ Ó ÓÑÓÐÓ Ý × Ö × Ô ÖØ Ó Ò Ú Ò Ð Ö Ö Ø ÓÖݺ Ï ÓÒ×ØÖÙ Ø Ø ÌÝÙÖ Ò Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø Ð Ö Ç ÓÚ Ö Ø × ÖÒ ¸ ÙØ ÓÒ Ò ÛÓÖ ÓÚ Ö ÒÝ × Ö Ò º ËÓ Ð Ø Ò Ò ÐÝØ Ð Ö Ò Ð Ø Ø Ò ÐÝØ Ð Ö Ò ¹ Ð Ö Ò ÓÒ×ØÖÙ Ø ÌÝÙÖ Ò Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ º ÓÖ ÒÝ ¹ÑÓ ÙÐ Û Ò ÒÓÛ ¬Ò £´ µ £ ´ Ö´ µª µ Ì ÓÑÔÐ Ü Ö´ µ × Ò Ò ÖÒ Ø ÓÒ Ó Ø Ø Ò ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¸ Û × Ø Ù Ð Ó Ø ÓØ Ò ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¸ ÒÓØ Ý Ä º Ö Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÓØ Ò ÒØ ÓÑÔÐ Ü ÖÓÑ Ø ÌÝÙÖ Ò Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ú Ò Ò È ½¸ È ¾ º ÇÒ Ò Ð×Ó ÛÖ Ø £´ µ £ ´ÀÓÑ ´Ä µµº ÆÓØ Ø Ø £´ µ £´Ç Ç µº Ï ÓÒ ÐÙ Ý Ð ×Ø Ò ×ÓÑ ÔÖÓÔ Ö × Ó ÓØ Ò ÒØ Ó ÓÑÓÐÓ Ýº ÈÖÓÓ × Ò ÓÙÒ Ò È ¾ º ¼ ¼¼ ¼ Ó ¹ÑÓ ÙÐ × Ò Ù × ½º × ÓÖØ Ü Ø × ÕÙ Ò ¼ ÐÓÒ Ü Ø × ÕÙ Ò ¼ ¼ µ ¼´ ¼ ´ µ ¼ ¼¼ ¼µ ¡ ¡ ¡ ´ µ ½´ ¾º ÇÒ × ¼ ´ µ ÀÓÑ´ µ Ö ´ µ ¿º Á × Ö ÙÐ Ö ¹ Ð Ö ¸ Ø Ò ´ µ ¼ ÓÖ ÐÐ ¼º º × Ò º Á × ­ Ø ¹ÑÓ ÙÐ Ò ¼ × Ó Ø Ò Ý × ¹ Ò ¼ Ò ¼ × ¼ ÑÓ ÙÐ ¸ Ø Ò Ø Ö × Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ÖÓÑ Ñ Ô ¼µ ´ ¼ ¼ ¼µ ´ º Ö × ¹Â Ó × ÕÙ Ò º Ä Ø ÑÓÖÔ ×Ñ× Ó Ò ÐÝØ Ð Ö× Ò ¹ÑÓ ÙÐ º Ì Ö × ÐÓÒ Ü Ø × ÕÙ Ò ¡¡¡ ´ µ ´ µ ´ µ ·½´ µ ¡¡¡ Ê Ê Ê Å Ì Å À Å À Ê Å Ê Ì Å Ì Ì Å Ì Å Å Ì Å Ì Ì Å Å Å Ì ª Å Ì Å Å Å Å Ì Å Ì Å Å Ì Å Ì Ì Å Å Ì Å ÓÖÑ Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø ÓÖÝ ÁÒ × Ñ Ò Ð Ô Ô Ö Ë Ð ×× Ò Ö Ú ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Ø Ü ×Ø Ò Ó × Ñ ¹ ÙÒ Ú Ö× Ð ÓÖÑ Ø ÓÒ× × ÓÖÑ Ð Ó Ø× Ë Ð½ º Ì × Ú ÒØ Ó Ø Ñ × Ø Ø ÓÒ Ø× Ö Ø Ö Û Ö ×ÙÐØ ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ Ø ÔÔÐ × ØÓ Ð Ö Ð ×× Ó ÓÖÑ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ׺ Ì Ò Ö Ð Ø ÓÖÝ Ù× × Ø Ð Ò Ù Ó Ø ÓÖ ×¸ ×Ó Û Ú ØÓ ÑÑ Ö× Ò ×ÓÑ ×ØÖ Ø ¬Ò Ø ÓÒ׺ ÇÙÖ × Ö Ö Ò × Ø Ë ¹ ÜÔÓ× Ê Ñ½ Ø × Ø¹ÙÔ × ÑÓÖ Ò Ö Ð Ø Ò Ò Ë Ð½ ¸ ÙØ ØÙ ÐÐÝ Ø ØÖ ØÑ ÒØ × ÐÓ× Ö ØÓ ÓÙÖ ÔÖ Ú ÓÙ× × Ù×× ÓÒ Ó Ø Ñ Ò Ü ÑÔÐ ¸ ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó × Ò ÙÐ Ö Ø ×º ÓÖÑ Ø ÓÒ× Ó ÖÑ× ÓÖÑ Ø ÓÖݸ Û Û ÒÓÛ × Ö Ò Ø ÖÑ× Ó ÐÓ Ð Ö Ò × Ò×Ø Ó ×Ô ×º ÐÐ Ð Ö × Ò Ø × Ô Ö Ö Ô Û ÐÐ Ò ÐÝØ Ð Ö ×¸ Ó Ø× Ò Ø Ø ÓÖÝ ´ Ò Ð µº Ò Ó Ø Ò ÓÙÖ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ø¹ ÓÖÝ × ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ ¸ Û Ñ × ÒØÓ ­ Ø ¹ Ð Ö º ÑÓÖÔ ×Ñ ÓÚ Ö × Ò ¹ Ð Ö ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ ªÊ º Ú Ò ÑÓÖÔ ×Ñ Ò ÒÓ Ø ¸Û Ú Ð Ø ªÊ º ÙÖØ ÖÑÓÖ ¸ Ú Ò ÓÑÑÙØ Ø Ú Ö Ñ Ó ÓÑÓÑÓÖÔ ×Ñ× ² Ý Ê Ê Ê Ê Ë Ë Ë Ë Ë Ê Ë Ì Ò ×ÓÑÓÖÔ ×Ñ× ªÊ Ò ªÊ ¸ Ø Ö Ü ×Ø× ÙÒ ÕÙ ÑÓÖÔ ×Ñ ÓÑÔÐ Ø Ò Ø ÖÑ ªË ªÊ ªË ªÊ Ø ÓÖÝ Û Ø Ø × ÔÖÓÔ ÖØ × Ó × ÙÒ Ö Ø Ò Ñ Ó Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ´Ø Ù Ð ÙÒ ØÓÖ ÓÒ ÖÑ× Ó ×Ô × × ¬ Ö ÖÓÙÔÓ µº Ï Ú Ø ¬¹ Ò Ø ÓÒ¸ ÓÐÐÓÛ Ò ½ Ø × ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÓ Ø ¬Ò Ø ÓÒ Ò Ê Ñ½ º ¬Ò Ø ÓÒº Ó¬ Ö ÖÓÙÔÓ ÓÚ Ö Ø ÓÖÝ × Ø ÓÖÝ ÕÙ ÔÔ Û Ø ÓÚ Ö ÒØ ÙÒ ØÓÖ ¸× Ø×ÝÒ ½º Ü ×Ø Ò Ó Ð Ø Ò × ÓÖ Ú ÖÝ ÑÓÖÔ ×Ñ Ò Ò Ú ÖÝ Ó Ø Ò ÛØ ´ µ ÐØ Ü ×Ø× Û Ø £ ´ µ ¸ ¾º ÍÒ ÕÙ Ò ×× ÓÖ Ú ÖÝ ÓÑÑÙØ Ø Ú ÖÑ Ë Ì Ì Ë Ì Ì Ô ¨ Ê Ö Ô Ö Ê Ö J.

Download PDF sample

Rated 4.20 of 5 – based on 16 votes